(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kan en butikksjef flyttes mot sin vilje?

UKENS DILEMMA: En butikksjef har mot sin vilje blitt flyttet fra en butikk i Drammen til en butikk i Kongsberg. Spørsmålet er om dette er innenfor eller utenfor arbeidsavtalen. Les svaret fra advokat og partner Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei!

Jeg er butikksjef i Drammen, men min leder har mot min vilje bestemt at jeg skal forflyttes til Kongsberg. Dette betyr at jeg må pendle hver dag, noe som medfører rundt 2000 kr i reisekostnader hver måned. Jeg ble fortalt at pendlingen i første omgang bare skulle vare i en bestemt periode – frem til slutten av februar 2016.

Pendlesituasjonen har nå blitt forlenget til "ubestemt tid". I arbeidskontrakten min står det at "overordnede kan flytte ansatte i en kortvarig eller langvarig periode, men at det ikke skal medføre en stor belastning på arbeidstaker." Lederen min har også sagt at jeg ikke kan håndtere en større butikk fordi jeg har barn. Har jeg noen rettigheter?

Jeg forstår det slik at du har blitt forflyttet til Kongsberg for å jobbe i en mindre butikk, fordi arbeidsgiveren din mener at du ikke lenger kan håndtere den nåværende butikken.

Hva kan arbeidsgiver bestemme?
Arbeidsgiver kan som utgangspunkt, gjennom sin styringsrett, lede og organisere arbeidet. Dette plikter arbeidstaker å opptre lojalt overfor når styringsretten utøves på bakgrunn av et forsvarlig og saklig grunnlag - som kan begrunnes i forhold som angår virksomheten innenfor de rammene som følger av arbeidsforholdet.

Hva som ligger innenfor rammene av arbeidsforholdet beror på hva som følger av arbeidsavtalen, og arbeidsforholdet for øvrig. Flyttingen må dessuten ikke være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn. I tillegg må arbeidsgiver foreta en avveining mellom virksomhetens behov og arbeidstakers interesser.

Arbeidsavtalens grunnpreg
Det er slått fast i domstolene at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre grunnpreget i en stilling på styringsrettslig grunnlag. Det må derfor vurderes om flyttingen innebærer en vesentlig endring av arbeidsforholdet. Dersom dette er tilfellet, må arbeidsgiver enten ha ditt samtykke til flyttingen eller en saklig grunn til å si opp den eksisterende arbeidsavtale for deretter å tilby deg ny stilling. Noe som betegnes som en «endringsoppsigelse».

Om flyttingen medfører en vesentlig endring av ditt arbeidsforhold, er en konkret vurdering av om endringen ligger innenfor det arbeidsforholdet som er inngått. Her må det tas utgangspunkt i den skriftlige arbeidsavtalen, eventuelle stillingsinstrukser, den utlysningsteksten som forelå når du søkte på stillingen, og eventuelle endringer som har skjedd i stillingsinnholdet over tid.

Flere forhold
Også belastningen du som arbeidstaker blir påført ved flyttingen vil kunne være et moment ved vurderingen av om flyttingen ligger innenfor det arbeidsforholdet som er inngått. Her vil det særlig kunne sees hen til at flyttingen skjer på ubestemt tid, de økte reisekostnadene og betydningen som pendlingen vil få for din familiesituasjon.

Av arbeidsavtalen din følger det at arbeidsgiver kan flytte deg for en kortvarig eller langvarig periode, men at dette ikke kan gjøres dersom flyttingen medfører en stor belastning.

Utenfor arbeidsavtalen
Siden arbeidsgiveren din flytter deg for en tidsubestemt periode, er han etter min oppfatning utenfor det som er avtalt i arbeidsavtalen. For å gjennomføre flyttingen mot din vilje er han dermed avhengig av å foreta en lovlig endringsoppsigelse av ditt arbeidsforhold, med tilbud om ny stilling i den virksomheten han ønsker deg flyttet til.

Vi vil anbefale at du tar opp problemet med din arbeidsgiver, og ber om at flyttingen tidsbegrenses i henhold til avtalen - og påpeker de omstendighetene som du mener medfører en betydelig belastning for deg. Du bør også vise til at forflytningen på bakgrunn av det faktum at du har barn, vil være et utenforliggende hensyn som arbeidsgiver ikke kan vektlegge ved utøvelsen av styringsretten.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og
partner i Advokatfirmaet Grette. Han
har over 16 års erfaring som advokat
med arbeidsrett, pensjon og prosedyre
som sine spesialfelt.
Til daglig jobber Johansen som advokat og leder
av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine@askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma

Powered by Labrador CMS