Ill.foto: Colourbox

Når blir arbeidsgiveren ansvarlig for skader som er voldt av en arbeidstaker?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En håndverker skader kjøkkenbenken hos en kunde. Er det arbeidsgiveren som skal betale for skaden?

Publisert

Hei,

Jeg er leder for et mellomstort håndverkerfirma. Under et oppdrag klarte en av våre ansatte å ødelegge deler av kjøkkenbenken til kunden på grunn av sin mangelfulle sikring. Vi har betalt for reparasjon av benken, men er usikre på om vi egentlig var forpliktet til dette.

Spørsmålet ditt gjelder arbeidsgivers erstatningsansvar. Utgangspunktet er at erstatningsspørsmål er en sak mellom den som har voldt skaden og den som er rammet av den skadevoldende handlingen. Samtidig finnes det noen unntak fra dette. Et av disse er arbeidsgiveransvaret som åpner for at arbeidsgiver, på nærmere angitte vilkår, kan bli erstatningsansvarlig for arbeidstakernes handlinger. Formålet med reglene er blant annet å gi arbeidsgiveren en økonomisk interesse i å forebygge skader ved å sørge for tilstrekkelig opplæring og kontroll. Reglene beskytter også arbeidstakeren mot erstatningskrav som følge av handlinger som til syvende og sist utføres i arbeidsgiverens interesse.

Arbeidstakeren må vært uaktsom eller handlet forsettlig
Det første vilkåret for å kunne ilegge arbeidsgiver et erstatningsansvar er at arbeidstakeren har opptrådt uaktsomt eller forsettlig da skaden ble voldt. Med andre ord hefter ikke arbeidsgiver for skader som skyldes hendelige uhell. Ut fra din beskrivelse av saken, høres det ut som den ansatte har opptrådt uaktsomt ved mangel på sikring. Dette er likevel vanskelig å vurdere uten å kjenne til de konkrete forholdene i saken, for eksempel hva slags skader det er snakk om, hvordan de skjedde og hva den ansatte gjorde for å forhindre skaden.

Skaden må ha skjedd under arbeidstakerens utføring av arbeid
For det andre må skaden ha skjedd under arbeidstakerens utføring av arbeid. Arbeidsgiver er ikke ansvarlig for skader som arbeidstakeren volder på fritiden, med mindre dette har saklig tilknytning til arbeidet. For eksempel vil kommunen kunne bli ansvarlig for en barneskolelærer som deltar på en sommeravslutning med klassen, selv om denne foregår utenfor skoletiden.

I og med at skaden her skjedde under utføringen av selve håndverkeroppdraget, er dette spørsmålet relativt uproblematisk.

Ansettelsesforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
Det tredje vilkåret er at det finnes et ansettelsesforhold mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiver vil ikke være ansvarlig for selvstendige oppdragstakere med en uavhengig rolle i forhold til seg. Det er likevel verdt å merke seg at arbeidsgiver kan bli ansvarlig for selvstendige oppdragstakere som er underlagt instruksjons- og rapporteringsmyndighet. Her kan grensen være vanskelig å trekke. Dersom du er usikker på om du er ansvarlig for en oppdragstaker, kan det være lurt å be om en juridisk vurdering av dette.

I ditt tilfelle virker det ikke som om spørsmålet kommer på spissen. Hvis den som ødela benken er formelt ansatt i håndverkerfirmaet, vil det være snakk om en arbeidstaker som du kan bli ansvarlig for.

Arbeidstakeren kan ikke ha gått utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten
Det fjerde vilkåret er at skaden må ha skjedd uten at den ansatte gjorde noe som ligger utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten. Her må det foretas en konkret vurdering hvor den skadevoldende handlingen sammenlignes med arbeidstakerens arbeidsoppgaver og hva slags type arbeid virksomheten driver med.

Dersom skaden skyldes forhold ved arbeidstakerens person, for eksempel at han/hun er i pengeproblemer og derfor stjeler fra skadelidte, vil det tale for at arbeidstakeren gikk utenfor det som er rimelig å regne med. Motsatt vil arbeidstakeren typisk ikke gå utenfor det som er rimelig å regne med dersom skaden henger nært sammen med måten arbeidsoppgavene utføres på. Poenget er at arbeidsgiver skal være ansvarlig for skader som han/hun har mulighet til å forebygge ved instrukser, opplæring eller lignende.

Skader på inventar skjer ofte i forbindelse med håndverkeroppdrag. I så fall er det lite som tyder på at den ansatte gikk utenfor det som er rimelig å regne med i dette tilfellet.

Samlet sett tyder saksforholdet som er beskrevet på at dere vil være erstatningsansvarlige på bakgrunn av arbeidsgiveransvaret.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Powered by Labrador CMS