COLOURBOXFerieillu (10)
COLOURBOXFerieillu (10)

Kan ansatte kreve ferie året rundt?

De ansatte liker ikke at ledelsen blander seg inn i når ferien skal avvikles. I hvilken grad kan de bestemme når ferien skal avvikles?

Publisert

Hei!

Vi er en mellomstor bedrift som opplever at de ansatte ikke aksepterer at vi blander oss inn i tidspunktet for ferieavvikling.

Kan arbeidstaker kreve at ferie avvikles på et bestemt tidspunkt? Og kan vi endre avtalt ferie dersom vi ser at dette blir vanskelig når ferietidspunktet nærmer seg?

Vi har også en nyansatt, som mener hun har krav på lønn under ferieavviklingen. Hun har vært her siden mars. Kan hun kreve noe fra oss i forbindelse med ferieavviklingen?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Reglene om ferie er å finne i ferieloven. Det nevnes for ordens skyld at disse i utgangspunktet ikke kan fravikes til ugunst for arbeidstaker, men at partene på enkelte punkter står fritt til å fravike ferieloven i tariffavtaler. Dersom din bedrift har en tariffavtale kan det med andre ord være avvik fra lovens bestemmelser, som er det som redegjøres for i det følgende.

Hvor mye ferie har arbeidstaker krav på, og når kan ferie avvikles?

Den alminnelige feriefritiden etter loven er 25 virkedager, altså fire uker og en dag fordi etter ferieloven regnes også lørdag som virkedag. Arbeidstaker har både rett og plikt til å ta ut full ferie, mens arbeidsgiver på sin side har en plikt til å sørge for at full ferie avvikles innenfor det enkelte ferieår. For ansatte som begynner senere enn 1. oktober, reduseres imidlertid retten til ferie til én uke. Dersom årets ferie allerede er avviklet hos en annen arbeidsgiver, har arbeidstaker heller ikke krav på denne ene uken.

Hva gjelder tidspunktet for ferieavviklingen, bør arbeidsgiver forsøke å oppnå enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dersom man ikke kommer til enighet, er det imidlertid ikke tvilsomt at det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten – loven oppstiller ikke et avtalekrav.

Forutsetningen er at tidspunktet for ferie er drøftet med arbeidstaker i god tid, og at vedkommende blir informert om ferietidspunktet så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien faktisk skal avvikles.

Så lenge arbeidsgiver følger lovens saksbehandlingsregler må arbeidstaker med andre ord akseptere at arbeidsgiver bestemmer når ferie skal avvikles. Arbeidsgiver kan likevel ikke nekte arbeidstaker å avvikle tre uker ferie i løpet av perioden 1. juni til 30. september, med mindre vedkommende tiltrådte etter 15. august det året ferien skal tas ut.

Kan arbeidsgiver endre avtalt tidspunkt for ferieavvikling?

Dersom uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer oppstår, kan arbeidsgiver endre avtalt tidspunkt for ferieavvikling. Forutsetningen er at det ikke kan skaffes stedfortreder, og at spørsmålet på forhånd er drøftet med arbeidstakeren, som i et slikt tilfelle vil ha rett til å la seg bistå av tillitsvalgte.

Under drøftelsesmøtet plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet. Merutgifter som ikke gis opplysning om i møtet, kan kun kreves erstattet i den grad de fremstår som en nærliggende følge av omleggingen.

Feriepenger?

Feriefravær medfører lønnsbortfall for arbeidstaker. Arbeidstakers rett til ferie er med andre ord ikke sammenfallende med krav på økonomiske ytelser fra arbeidsgiver.

En forutsetning for arbeidstakers rett til feriepenger er ansettelse i hele eller deler av året før ferieavviklingen. Dersom arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger, eller kun har opptjent feriepenger som delvis dekker lønnsbortfall ved feriefravær, kan vedkommende ikke kreve full betalt ferie.

En annen sak er at arbeidstakere uten full opptjening ikke har plikt til å ta ut feriedager han ikke får betalt for. Deltidsansatte vil eksempelvis kunne ha tjent nok til å ta to uker ferie, noe arbeidsgiver også kan pålegge vedkommende.

Arbeidstakeren du omtaler har ikke opptjent feriepenger, og har ikke krav på lønn under ferieavvikling med mindre dette er avtalt særskilt. Dersom hun avvikler ferie, har hun med andre ord ingen vederlagskrav mot arbeisgiver.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS