Datafiler-illustrasjon Colourbox.com
Datafiler-illustrasjon Colourbox.com

Bruker våre kundelister i ny jobb...

En ansatt har tatt med seg kundelistene fra sin gamle jobb over til ny arbeidsgiver. Er det lov?

Publisert

Hei!

En av våre ansatte har tatt med seg kundelistene over til ny arbeidsgiver. Hvordan håndterer vi dette? Og har han lov til det? Det skal sies at noen av disse kundene hadde han med inn i vår bedrift.

Advokat Jens Kristian Johansen.

En type opplysninger som ikke sjelden lekkes til konkurrenter, er kundelister og salgsoversikter. Dette skjer gjerne i forbindelse med at en medarbeider sier opp sin stilling for å begynne hos en konkurrent, eller annen lignende virksomhet.

Hvis dette oppdages i oppsigelsestiden, vil det normalt gi grunnlag for avskjed, dvs. at medarbeideren må gå på dagen. Det vil også kunne gi grunnlag for erstatningskrav mot medarbeideren.

Med moderne datateknologi vil det imidlertid ofte kunne spores hvis en medarbeider har kopiert kundelister fra bedriftens datasystem over på et eksternt lagringsmedium, for eksempel en DVD. Det er derfor temmelig risikabelt for en arbeidstaker å foreta slik kopiering.

KonkurranseklausulerHvis vedkommende ikke lenger er ansatt, vil det ha betydning hva som stod i arbeidsavtalen. Særlig i høyteknologibedrifter og andre type bedrifter hvor de ansatte har en særskilt kompetanse, er det blitt mer og mer vanlig at det avtales en konkurranseklausul.

En konkurranseklausul innebærer som regel at det settes et forbud for den ansatte mot å drive, ta ansettelse eller yte annen form for bistand til virksomheter som er engasjert innenfor et nærmere avgrenset forretningsområde.

En slik konkurranseklausul skal hindre at den ansatte umiddelbart etter opphør hos èn arbeidsgiver, fortsetter tilsvarende virksomhet med samme kunder i en annen, herunder medbringer kundelister.

Dersom arbeidsavtalen inneholdt en konkurranseklausul, har det betydning hvor lenge denne strekker seg i tid etter ansettelsesforholdet. Ofte varer et konkurranseforbud i inntil to år.

Det er ikke uvanlig at bedrifter betaler en viss godtgjørelse til den enkelte så lenge konkurranseforbudet består. Dersom den ansatte bryter konkurranseforbudet, kan bedriften søke tapet erstattet av arbeidstakeren.

Lojalitetsplikt

Dersom det ikke foreligger en konkurranseklausul må forholdet vurderes som et brudd på den ulovfestede lojalitetsplikten.

Lojalitetsplikten er som nevnt ikke lovfestet, men følger både av avtaleforholdet som sådan og er uttrykkelig slått fast i praksis. Det er imidlertid vanskelig å vite hvor langt lojalitetsplikten streker seg etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Her vil det ofte være avgjørende hvor grov overtredelsen har vært. Ved grove overtredelser vil det kunne være mulig å kreve erstatning fra den tidligere ansatte for bedriftens tap. Dette blir da en skjønnsmessig vurdering, hvor det naturlig nok får betydningen i vurderingen at en del av kundene har fulgt den ansatte både inn i deres bedrift, og nå ut.

Det kan imidlertid ofte være vanskelig å bevise et slikt tap og det har foreløpig ikke vært noen saker oppe til behandling i domstolene på dette grunnlag. Det er imidlertid klart at kundelister etc. ikke kan gis til ny arbeidsgiver, og arbeidstaker må påregne å betale erstatning for dette.

Få med konkurranseklausuler i arbeidskontraktene

Da det ofte kan være vanskelig å gi slike overtredelser rettslige konsekvenser, er derfor essensielt at disse forholdene blir regulert i de enkeltes arbeidskontrakter på forhånd.

På denne måten vil det lettere kunne få konsekvenser dersom de ansatte senere skulle bryte kontraktsforpliktelsen. Vi anbefaler derfor å få en sakkyndig til å innta en slik konkurranseklausul i arbeidskontraktene, da det ofte er avgjørende hvilke ordlyd som blir brukt i kontraktene, samt at de ikke må være for vidtgående slik at de kan bli satt til side av domstolene som ugyldige.

Ofte er slike opplysninger som her evnes ”ferskvare” slik at bare noen få måneder konkurranseklausul kan være tilstrekelig.

Uansett er det viktig å opptre varsomt i forhold til kundene, og ikke la problemer mellom bedriften og den tidligere ansatte, gå utover dem

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS