NHO Mat og Drikke tildeles to millioner kroner til oppstart av rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen. – Bransjen gir interessante arbeidsplasser med gode utviklingsmuligheter, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen

NHO Mat og Drikke tildeles to millioner kroner til oppstart av rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen.

– Mat- og måltidsbransjen gir interessante arbeidsplasser med gode utviklingsmuligheter. Målet med rekrutteringskampanjen er å vise både nåværende og fremtidige fagarbeidere de gode mulighetene som finnes innenfor denne bransjen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Skal vise hele bredden

"Mat- og måltidsbransjen" er en samlebetegnelse for de utdanningstilbud, virksomheter, institusjoner og yrkesgrupper som er involvert i verdikjeden for mat, fra matindustri og lokal/småskala bearbeiding til restaurant- og institusjonsbord. Bransjen har gode vekstmuligheter framover.

Det ble satt av to millioner kroner i RNB for 2021. Landbruks- og matdepartementet mottok 11 søknader på utlysning av midlene. Det er nå bestemt at pengene tildeles NHO Mat og Drikke som sammen med en rekke andre organisasjoner i bransjen starter en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen.

Rekrutteringskampanjen til NHO Mat og Drikke skal vise hele bredden av utdannings- og arbeidsmuligheter innenfor denne bransjen, hvor målgruppen først og fremst vil være skoleelever, foresatte og unge voksne.

Prosjektet vil blant annet arbeide med å utvikle en verktøykasse til formidling av utdannings- og karrieremuligheter, herunder utvikle nye rekrutteringsarenaer og kommunikasjonskanaler med et nasjonalt nedslagsfelt og forsterke gode eksisterende kommunikasjonskanaler og rekrutteringstiltak.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Sjømat Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Fellesforbundet, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norske Kokkers landsforening (NKL), Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag (FORM).

Rekrutteringen til bransjen er fallende

Behovet etter dyktige og kompetente fagarbeidere er økende innenfor mat- og måltidsbransjen. Likevel har rekrutteringen til bransjen vært fallende og søkertallene til utdanningsprogrammet restaurant- og matfag er nær halvert de siste 20 årene, samtidig som faget har det største frafallet av alle utdanningsprogrammene.

Rekrutteringskampanjen er en oppfølging av rapporten

Et bredt sammensatt rådgivende utvalg, ledet av adm. dir. i Ungt Entreprenørskap, Grete Ingeborg Nykkelmo, la i februar 2021 fram sin rapport "Rekruttering til mat- og måltidsbransjen, en lite kjent karrierevei". Rapporten presenterer til sammen 24 forslag til tiltak for at flere unge mennesker skal velge mat- og måltidsbransjen som sin karrierevei. Ett viktig tiltak i følte utvalget er en femårig nasjonal rekrutteringskampanje.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det bevilget to millioner kroner til oppstart av en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen

En god karrierevei

Utvalget framhever bransjen som en god karrierevei som gir gode arbeidsmuligheter i form av trygge og interessante arbeidsplasser. Utvalget foreslår tiltak rettet mot ulike samfunnsaktører som til sammen skal bidra til å øke rekrutteringen. Mange av forslagene til tiltak er rettet mot skoleeier, den enkelte skole og forsterket samarbeid mellom grunnskole og videregående skole. Flere av tiltakene knytter seg også til nasjonale forhold, som kompetansekrav og hvordan man kan få en klarere ansvars- og rolledeling i rekrutteringen av fagarbeidere. Sist, men ikke minst er utvalget tydelig på bransjens ansvar for rekruttering og omdømmebygging.

(Landbruks- og matdepartementet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS