(Ill.foto: Colourbox)

Har en arbeidstaker rett til å trekke tilbake oppsigelsen?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En medarbeider har levert oppsigelse fordi vedkommende har fått en ny stilling i et annet firma. Nå ønsker hun å trekke tilbake oppsigelsen fordi det viste seg at denne stillingen er midlertidig. Nå lurer lederen på om hun kan trekke tilbake oppsigelsen. Les svaret til vår juridiske ekspert, Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei,

Vi er et mellomstort firma som for en uke siden mottok oppsigelse fra en av våre ansatte. Dette var vi glade for, da arbeidstakeren ikke akkurat er en av våre flinkeste medarbeidere. Begrunnelsen for oppsigelsen var at hun hadde fått tilbud om ny jobb i et annet firma. Den nye stillingen viste seg senere å være midlertidig, og det er typisk henne at hun ikke undersøker slike ting før hun fatter avgjørelser. Hun kontaktet oss derfor med ønske om å trekke tilbake oppsigelsen og fortsette i sin tidligere faste stilling hos oss. I mellomtiden har vi funnet en meget god kandidat til å ta over stillingen. Vårt ønske er derfor at oppsigelsen står seg og at arbeidstakeren slutter. Har arbeidstakeren rett til å trekke tilbake oppsigelsen?

Spørsmålet om hvorvidt en arbeidstaker kan trekke en oppsigelse tilbake, med den virkning at arbeidsforholdet fortsetter, må avgjøres etter en vurdering av om oppsigelsen er gyldig og bindende for arbeidstakeren.

I arbeidsmiljøloven kapittel 15 finnes omfattende regler vedrørende arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. De fleste gjelder imidlertid arbeidsgivers adgang til å avslutte arbeidsforholdet. Blant annet må en oppsigelse fra arbeidsgiver være saklig begrunnet for å være gyldig. Noe tilsvarende krav stilles ikke til arbeidstakere. En oppsigelse fra arbeidstaker er i utgangspunktet bindende for arbeidstaker når den er meddelt arbeidsgiver.

Ugyldighetsgrunn
De klassiske eksempler på tilfeller der arbeidstakers egen oppsigelse må anses som ugyldig og derfor ikke bindende, er der arbeidstaker blir presset eller tvunget til å si opp, noe som vil kunne utgjøre en ugyldighetsgrunn etter avtaleloven kapittel 3. Dette er imidlertid ikke tilfellet hos dere, hvor bakgrunnen for oppsigelsen var tilbud om arbeid i en annen virksomhet. Utgangspunktet her er altså at arbeidstakeren har avgitt en bindende viljeserklæring.

Særlige grunner
Etter alminnelige avtalerettslige regler, kan en person som har gitt en bindende viljeserklæring likevel trekke denne tilbake etter at den har kommet til mottakerens kunnskap, dersom mottakeren enda ikke har innrettet seg etter viljeserklæringen. Videre må det foreligge særlige grunner som taler for at viljeserklæringen skal kunne trekkes tilbake. Regelen om tilbakekall av viljeserklæringer kalles "re integra" og bygger på en analogisk anvendelse av avtaleloven § 39.

Tidsaspektet
Tilbakekalling kan bare godtas dersom dette skjer innen kort tid. Det kan ikke fastsettes noen klar tidsfrist, men en uke slik som i deres sak må nok aksepteres, særlig sett opp mot at Høyesterett har godtatt 14 dager i en sak om kjøp av leilighet. Men her må det gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle, hvor særlig innrettelsesvilkåret som følger av nevnte § 39 må få betydning. For at arbeidstaker skal kunne trekke oppsigelsen tilbake, må arbeidsgiver ikke ha innrettet seg etter oppsigelsen, dvs. foretatt seg noe som konsekvens av oppsigelsen. Rene psykologiske innrettelser, der arbeidsgiver for eksempel er gleder seg over oppsigelsen, er ikke tilstrekkelig innrettelse. Arbeidsgiver kan ikke anses å ha innrettet seg, dersom tilbakekall av oppsigelsen kan skje uten skade eller ulempe.

Ny kandidat
At dere har funnet en god kandidat til å ta over stillingen kan tyde på at dere har innrettet dere slik at arbeidstaker ikke kan trekke tilbake oppsigelsen. Det vil likevel være avgjørende hva dere faktisk har foretatt dere overfor denne nye kandidaten. Her vil det blant annet bli spørsmål om dere har brukt tid og ressurser for å få tak i denne kandidaten. Dersom kandidaten dere har funnet allerede er tilbudt stillingen, vil det være vanskelig å gjøre om på dette, og tilbakekall vil derfor kunne medføre en ulempe for bedriften.

Om det foreligger særlige grunner som tilsier at oppsigelsen kan kalles tilbake beror på en konkret vurdering. Typiske grunner kan være at oppsigelsen er et resultat av trusler og press fra arbeidsgiver, mobbing på arbeidsplassen, eller der arbeidstaker leverer oppsigelse i affekt etter negative tilbakemeldinger fra arbeidsgiver.

I mangel av andre opplysninger må det her legges til grunn at arbeidstakeren har tatt en overveid vurdering og kommet frem til at hun ikke ønsker å arbeide i firmaet lenger. At den nye stillingen viste seg å være midlertidig, kan ikke gå ut over tidligere arbeidsgiver i dette tilfellet, og kan neppe ses på som en særlig grunn som tilsier at oppsigelsen bør kunne trekkes tilbake.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS