Øyvind Hjalmar Harila er advokat og rådgiver i Sticos.
Øyvind Hjalmar Harila er advokat og rådgiver i Sticos.

Kan arbeidsgiver dekke utdanning skattefritt

Kan arbeidsgiver skattefritt dekke utgifter til ansattes utdanning? Eller blir slik utgiftsdekning regnet som lønn?

Publisert

Svaret er både ja og nei. Hovedregelen er at enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig lønnsinntekt for arbeidstakeren. Dette gjelder også når arbeidsgiveren dekker kostnader til utdanning. Arbeidsgiveren må derfor på vanlig måte innrapportere arbeidsinntekten, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift. Til gjengjeld får arbeidsgiveren fradrag for kostnadene.

Men, og det er et stort men, for utdanning gjelder det viktige unntak fra hovedregelen. På visse vilkår kan arbeidsgiveren dekke utdanningskostnadene, og få fradrag for disse kostnadene, uten at dette blir skattepliktig inntekt for arbeidstakeren eller innrapporteringspliktig, skattetrekkpliktig eller arbeidsgiveravgiftpliktig for arbeidsgiveren. Samlet sett er dette en svært gunstig ordning.

Hvilke kostnader kan dekkes?

Skattefritaket omfatter arbeidsgivers dekning av kostnader til undervisning, eksamensavgift mv., skolebøker og annet materiell knyttet direkte til utdanningen. Hvis utdanningen fører til at den ansatte må bo utenfor sitt egentlige hjem så omfattes også reise til undervisningsstedet og merkostnader til opphold utenfor hjemmet, herunder kostnader til besøksreiser til hjemmet.

Vilkår for skattefritak

Det er tre vilkår som alle må være oppfylte for at utdanningen skal kunne dekkes skattefritt.

For det første må utdanningen ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidstakerens arbeid. Det vil si at minst ett av to følgende vilkårene må være oppfylt:

  • Utdanningen må gi kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver. Utdanning som i hovedsak tjener den ansattes private interesser gir ikke rett til skattefritak. For eksempel vil kostnader til ordinær kjøreopplæring for bil normalt bli ansett for i hovedsak å tjene den ansattes private interesser selv om han har behov for å kunne kjøre bil i sitt yrke.
  • Ved opphør av arbeidsforhold kan kostnader inntil dekkes når utdanningen gir kompetanse som kan brukes ved søking av nytt arbeid hos annen oppdragsgiver

For det andre må utdanningen være av begrenset varighet. Nærmere bestemt må utdanningen kunne gjennomføres på inntil 4 semestre (maksimalt 20 måneder) ved fulltids studium. Det er den normerte tiden som skal legges til grunn, f.eks. den normerte tiden Lånekassen legger til grunn. Det er uten betydning hvor lang tid utdanningen faktisk tar. Lånekassen legger normalt til grunn at et fulltidsstudium gir 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester. Et studium som er normert til 120 studiepoeng vil etter dette oppfylle kravet om inntil fire semestre eller maksimalt 20 måneders varighet.

Hvis utdanningen er lengre, er det likevel skattefritt å dekke kostnadene for de første fire semestrene (maksimalt 20 måneder). Tar arbeidstakeren flere kurs etter hverandre og som hver for seg ligger innenfor tidsgrensen på fire semestre/20 måneder, vil dekning være skattefri under forutsetning av at kursene ikke bygger på hverandre eller at de alene eller sammen med andre kurs kan lede til en grad. Bygger kursene på hverandre må kursene ses under ett som én utdanning hvor bare dekning av de første fire semestrene, maksimalt 20 måneder, er skattefri.

For det tredje må arbeidstakeren ha arbeidet tilstrekkelig lenge hos arbeidsgiveren. Dette kravet gjelder kun for kurs som varer lengre enn to måneder. For slike utdanninger/kurs må den ansatte ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst et år i full stilling. Hvis den ansatte har deltidsstilling så forlenges perioden forholdsmessig. F. eks. vil en som er ansatt i 50% stilling måtte ha arbeidet to år før han oppfyller vilkåret til arbeidstid. Hvis den ansatte i en periode har vært sykmeldt eller hatt permisjon med lønn regnes dette med i forbindelse med kravet til ett års arbeidsperiode, forutsatt at arbeidstakeren faktisk har arbeidet for den aktuelle arbeidsgiveren direkte forut for fraværet.

For kurs/utdanning med varighet under to måneder er det ikke oppstilt noe krav om forutgående arbeidstid.

På hvilke måter kostnadene kan dekkes

Utdanningskostnader kan dekkes på følgende måter:

  • arbeidsgiver dekker utgiftene direkte (naturalytelse),
  • arbeidsgiver refunderer spesifikke utdanningsutgifter mot kvittering eller annet bilag
  • eller arbeidsgiver yter stipend eller utgiftsgodtgjørelse til dekning av utgiftene.

Fradrag for arbeidsgiver

Arbeidsgivers dekning av kostnader til undervisning, eksamensavgift, skolebøker med mer for sine ansatte vil normalt være fradragsberettiget for arbeidsgiver. Dette vil gjelde uansett om fordelen er skattefri etter reglene ovenfor eller om fordelen regnes som skattepliktig inntekt fordi vilkårene om skattefritak ikke er oppfylt. Er fordelen skattepliktig, må det imidlertid beregnes arbeidsgiveravgift og foretas forskuddstrekk.

Artikkelen er skrevet av Øyvind Harila som er advokat og rådgiver hos Sticos. Han har erfaring med konkurs- og skatterett fra advokatbransjen og fra undervisning på høyskolenivå. 

Powered by Labrador CMS