blindeskrift
blindeskrift

Funksjonshemmede med garanti

Om du innkaller en funksjonshemmet jobbsøker til intervju, kan det hende at personen kommer med tilretteleggingsgaranti. Les mer om hvilke ordninger NAV kan stille opp med for å gjøre det enklere å ansette medarbeidere med funksjonshemninger.

Publisert

Arbeids- og velferdsetaten utsteder to typer garantibevis til funksjonshemmede som skal gjøre det enklere å overvinne arbeidsgiveres skepsis i en intervjusituasjon.

Garanti for oppfølging

Garanti for oppfølging er et bevis som betyr at hjelpemiddelsentralen i samarbeid med aktuelle fagpersoner vil gi råd og veiledning for tilrettelegging av arbeidsplassen - garantert.

Hjelpemiddelsentralen kan også besøke arbeidsplassen for å finne de mest praktiske løsningene.

Tilretteleggingsgaranti

Tilretteleggingsgarantien er en mer omfattende ordning enn garantibeviset for oppfølging. Den skal gi både arbeidssøkerne og arbeidsgivere en trygghet for at den funksjonshemmede arbeidstakeren får nødvendig bistand og tilrettelegging i arbeidssituasjonen.

NAV garanterer for at de tiltak og hjelpemidler som den enkelte har behov for på arbeidsplassen, blir innvilget og iverksatt så tidlig som mulig. I tillegg garanteres både arbeidstaker og arbeidsgiver oppfølging etter ansettelsen, ut fra individuelle behov.

Til nå har Tilretteleggingsgarantien vært en forsøksordning i fem fylker, men i statsbudsjettet er den foreslått gjort landsdekkende fra 2008.

Flere støtteordninger

Arbeids- og velferdsetaten NAV har en rekke ulike tiltak og tilskudd som skal gjøre det enklere for både arbeidsgiver og arbeidstaker å ansette mennesker med funksjonshemninger. Her er de viktigste

Råd og veiledning

Arbeidsgivere som ønsker å tilsette en person med funksjonshemning, kan få råd, veiledning og bistand fra NAV lokalt. Dersom bedriften har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale), kan NAV arbeidslivssenter i fylket bistå virksomheten med oppfølging og hjelp.

Hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentralen i fylket har kompetanse når det gjelder å tilrettelegge en arbeidsplass for en funksjonshemmet medarbeider. Noen vil trenge tekniske hjelpemidler. Andre vil trenge tilpasninger som gjøres på stedet.

Det kan gis stønad for å bygge om maskiner, installere hjelpemidler eller forandre det fysiske miljøet på en arbeidsplass. Dette gjelder enten tiltakene trengs for at en person skal begynne eller kunne fortsette på en arbeidsplass.

Lønnstilskudd

Lønnstilskuddet skal bidra til at utsatte grupper arbeidssøkere ansettes på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsgivere som ansetter personer på ordinære vilkår med sikte på et varig arbeidsforhold, kan få slikt tilskudd. For funksjonshemmede kan det ytes tilskudd på inntil 60 prosent i 36 måneder.

Tidsubestemt lønnstilskudd

Dette tiltaket har som formål å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Personer som er innvilget gradert eller full uførepensjon kan også omfattes av ordningen. Det krever at personen ansettes på ordinære arbeids- og lønnsvilkår.

Dette er et forsøksprosjekt i fem fylker som er foreslått å bli landsdekkende i statsbudsjettet for 2008.

Unntak fra sykepengedekning

Hvis en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for stort sykefravær, kan arbeidsgiver få unntak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden. Ordningen gjelder arbeidstakere med langvarige eller kroniske sykdommer som gir risiko for særlig stort sykefravær.

Lese- og sekretærhjelp

Blinde og svaksynte kan ha rett til dette hvis det bidrar til at de kan gjennomføre utdanning, skaffe seg en jobb eller beholde den.

Tolk på arbeidsplassen

Hørselshemmede, døve og døvblinde kan ha rett til dette hvis det fører til at personen kan være i arbeid.

Transport

En forsøksordning med å dekke transportkostnader til jobben for personer med varige funksjonsvansker er foreslått forlenget i 2008. Tilskuddet tilsvarer prisen på en bussbillett.

IA-plass

Dette er en skreddersydd utprøvingsplass i en IA-virksomhet for personer som NAV mener har behov for å prøve ut sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv.

Praksisplass

Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging for å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og dessuten styrke mulighetene til å komme i ordinært arbeid eller utdanning. Dette tiltaket kan tilbys både yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere i vanlige virksomheter.

Arbeid med bistand

Hensikten er å gi bistand med sikte på å integrere yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Tiltaket kan gis i form av kartlegging, hjelp til å finne en egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, samt råd og veiledning til arbeidsgiver.

Varig tilrettelagt arbeid

Dette kan tilbys enkeltpersoner i ordinære virksomheter og er rettet mot personer som har fått innvilget varig uførepensjon, eller som ventes å få det i nær fremtid. Deltakerne mottar uførepensjon fra folketrygden.

Kilder: NAV og Jobbressurs.no

"
Powered by Labrador CMS