KONKURS_colourbox1024028.jpg
KONKURS_colourbox1024028.jpg

Hva skjer når bedriften går konkurs?

Når en arbeidsgiver går konkurs vil tingretten oppnevne en bostyrer som overtar ledelsen av bedriften, og som arbeidstaker skal forholde seg til videre. Les mer om hvordan du skal forholde deg til en konkurs.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Boet kan enten tre inn i arbeidsavtalen eller ikke tre inn i denne. Hva blir konsekvensen i de ulike situasjoner?

Boet trer inn i arbeidsavtalen

Boet trer automatisk inn i arbeidsavtalen din dersom du ikke får beskjed om det motsatte innen tre uker. Arbeidsforholdet fortsetter da som før med konkursboet som arbeidsgiver.

Dersom du ønsker å si opp arbeidsforholdet kan du gjøre dette med en måneds varsel. Også boet kan tre ut av arbeidsavtalen med en måneds varsel, og i slike tilfeller løper oppsigelsesfristen på vanlig måte. Du plikter da å stå til boets disposisjon inntil oppsigelsestiden er utløpt. Du kan ikke kreve at boet gir deg arbeidsoppgaver i hele oppsigelsestiden, men du kan likevel kreve lønn for hele perioden.

Boet trer ikke inn i arbeidsavtalen

Dersom boet ikke vil fortsette arbeidsavtalen skal det gis en skriftlig erklæring til alle arbeidstakerne om dette. I tillegg til dette skal arbeidstaker motta en standard oppsigelse etter arbeidsmiljølovens regler.

Hvordan skal lønnskravet fremsettes?

Dersom boet ikke trer inn i arbeidsavtalen din må du i løpet av 14 dager etter at du har mottatt slik melding registrere deg som arbeidssøker hos NAV.Bobestyrer skal gi deg veiledning om hvilke rettigheter du har til lønn og feriepenger, samt hvordan slikt krav fremmes. Kravet meldes til boet v/bobestyrer på fastsatt blankett som du kan få enten av bobestyrer eller NAV.

Ikke er nok penger i boet til å dekke lønnskravet?

Dersom det ikke er nok midler i konkursboet til å dekke arbeidstakers lønnskrav vil dette vanligvis dekkes via Statens lønnsgarantiordning. Ordningen gjelder for alle arbeidstakere.

Hva får du dekket?

Lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder, herunder for eksempel akkordoppgjør, provisjon, overtidsgodtgjørelse. I tillegg til dette har du krav på feriepenger for inntil 30 måneder, pensjonsytelser for inntil 6 måneder, renter for udekkede lønnskrav, og inndrivelseskostnader. Erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil 6 måneder, og rimelige omkostninger i forbindelse medkonkursbegjæringen.

Hvilke krav får du ikke dekket?

Den dag konkursbegjæringen kom inn til tingretten anses som hovedregel som fristdag. Lønnskrav forfalt til betaling tidligere enn 4 måneder før fristdagen omfattes som hovedregel derfor ikke av garantien. Det samme gjelder feriepenger opptjent tidligere enn 24 måneder før fristdagen.

Begrensninger i ordningen

Utbetaling fra garantien gjelder i utgangspunktet fortrinnsberettigede lønnskrav som på fristdagen er mindre enn 2 ganger folketrygdlovens grunnbeløp som pr. dags dato tilsvarer kr. 140.512. Du har fortrinnsrett til lønn i oppsigelsestiden som følger av lov eller tariffavtale, men ikke for lønn ut over denne perioden dersom du har lenger oppsigelsestid enndette.

Innvilgelse av kravet

Det er bobestyrer som kontrollerer og vurderer kravene i boet. Disse blir deretter sendt til NAV Lønnsgaranti for avgjørelse. Dersom kravene dekkes, overføres pengene til bobestyrer som utbetaler til rettighetshaverne.

Avslag på kravet

Dersom du får avslag på kravet kan dette påklages. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt avslaget.

Powered by Labrador CMS