stetoskop
stetoskop

Kan vi spørre om graviditet og helse?

Arbeidsmiljølovens § 13-4 forbyr arbeidsgivere å spørre om en rekke ting i ansettelsesintervjuet. Men hvilke regler gjelder for spørsmål om helse og graviditet?

Publisert

Arbeidsmiljølovens § 13-4 gir forbud mot å spørre om religiøse og politiske standpunkt, seksuell legning og medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner i forbindelse med et ansettelsesintervju.

Bestemmelsen sier imidlertid ingenting om spørsmål om helse og graviditet/familieplanlegging. Det betyr ikke at det er fritt frem.

Helse: Strengt saklig vurdering

Vilkårene for innhenting av helseopplysninger i forbindelse med ansettelse omtales i arbeidsmiljølovens § 9-3.

Arbeidsgiver vil i en ansettelsesprosess ofte ha et sterkt saklig behov for å avklare visse sider ved den arbeidssøkendes helsetilstand. Det kan for eksempel være spørsmål om å imøtekomme offentlige krav til et trygt arbeidsmiljø, eller å unngå å ansette personer som ikke er skikket til arbeidet.

Nødvendige helseopplysninger

Arbeidsgiver har lov til å be om er helseopplysninger som er nødvendige. Hva som er nødvendig beror på en strengt saklig vurdering knyttet til utførelse av den konkrete stillingen. Det følger av forarbeidene til loven at skjønnstemaet gis en så romslig fortolkning at arbeidsgivers legitime behov blir ivaretatt.

Dette betyr at arbeidsgiver må kunne spørre om arbeidssøker er i stand til å greie fysiske oppgaver som stillingen innebærer. Arbeidsgiver må også kunne stille spørsmål om forhold som kan ha betydning for å tilpasse seg arbeidsmiljøet og lignende. Herunder om arbeidstaker lider av en sykdom som er uforenlig med den aktuelle stillingen.

Det er imidlertid ikke tillatt å stille generelle spørsmål om risiko for fremtidige sykdommer eller helseproblemer.

Helsekontroller

Helsekontroller i forbindelse med ansettelse må i utgangspunktet betraktes som inngrep i den enkelte arbeidstakers personlige integritet.

Slik kontroll er derfor begrenset til det som er strengt nødvendig ut fra hensynet til virksomhetens behov. Arbeidsgiver kan kreve at det foretas medisinske undersøkelser av arbeidstaker eller arbeidssøker når det følger av lov eller forskrift, ved stillinger som innebærer særlig risiko eller når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

Graviditet og familieplanlegging

Når det gjelder spørsmål om graviditet og familieplanlegging, er rettstilstanden noe mer uklar. Det er tatt til orde for at spørsmål om en person er gravid må likestilles med spørsmål om personens helse, og dermed være ulovlige i praktisk talt alle tilfeller.

Hvorvidt spørsmål om graviditet kan likestilles med helsespørsmål er ikke prøvd i domstolene. Det bidrar til usikkerhet rundt rettstilstanden på dette området.

En likestilling av spørsmål om graviditet og helsespørsmål vil under enhver omstendighet ikke ramme spørsmål om planlagt graviditet/familieplanlegging.

Forskjellsbehandling av kvinner og menn

Det er videre hevdet at likestillingsloven inneholder et forbud mot å spørre om en arbeidssøkende er gravid. En peker da på lovens generalklausul som forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Det er klart at denne loven vil slå ned på en arbeidsgiver som faktisk legger vekt på det faktum at en søker er, eller planlegger å bli gravid. På den annen side er det usikkert hvorvidt generalklausulen kan tolkes slik at den nedlegger et generelt forbud mot å spørre om dette.

Sommeren 2007 tok likestillings- og diskrimineringsombudet til orde for at et eksplisitt spørreforbud tas inn i lovgivningen. Ombudet har pekt på et klart behov for at dette tas inn i lovverket som et uttrykkelig forbud. Likestillingsministeren har fulgt opp med å si at dette forholdet vil bli forbudt.

Artikkelen er skrevet avCompendia, et selskap som leverer inter- og intranettbaserte personalverktøy. Selskapets jurister er Personal og Ledelses ekspertpanel for alt som handler som deg og jobben.

"
Powered by Labrador CMS