Forsker Vilde Hernes, NIBR, OsloMet.

Korona: Færre flyktninger i arbeidslivet, men flere tar utdanning

Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien, men flere tar utdanning. Det viser en evaluering av regjeringens krisepakke for integrering som kom våren 2020.

Våren 2020 delte regjeringen ut en egen krisepakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien. Det ble også innført en midlertidig lov med tilpasninger i introduksjonsloven.

Forskere ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet har evaluert innføringen av denne ‘integreringspakken’ og midlertidig lov.

Rapporten viser at de som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Gitt situasjonen på arbeidsmarkedet under pandemien var dette en ventet utvikling. Arbeidsrelaterte tiltak for flyktninger, som praksis og utplassering, har det også vært færre av under pandemien.

– Det vi finner er en klar nedgang i arbeidsrettede tiltak i introduksjonsprogrammene, mens norskopplæringen og andre utdanningstiltak har holdt seg stabilt. Det sier forsker og prosjektleder Vilde Hernes ved NIBR, OsloMet.

– Det er likevel mange som bekymrer seg for kvaliteten i ulike typer undervisning, spesielt for deltakere med lavt utdanningsnivå og lave digitale ferdigheter, fortsetter hun.

Flere hovedfunn fra rapporten

  • Færre går over til arbeid, flere tar utdanning
  • Kommunene mener de ekstra midlene til integreringsarbeidet har vært svært viktig
  • Informasjonen og veiledningen fra statlige aktører opplevdes som mangelfull
  • Det har vært krevende for kommuner og fylkeskommuner å innføre nye tiltak under koronapandemien
  • Mange nyankomne innvandrere har ikke fått den ekstra norskopplæringen som de har krav på ifølge loven
  • Dårlig utbytte av norskopplæring og eventuelt mistede muligheter til å gjennomføre norskprøven kan ha store konsekvenser for den enkelte
  • Flyktninger med høy utdanning møter hindre for å ta i bruk sin kompetanse i Norge

Integreringspakke I og midlertidig lov

Som en del av regjeringens krisepakker i forbindelse med koronapandemien, ble det våren 2020 satt av midler til en egen integreringspakke på 456 mill. kroner for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien (heretter referert til som integreringspakke I).

Det ble også innført en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (heretter referert til som ‘midlertidig lov’).

Formålet med forskningsoppdraget har vært å evaluere om integreringspakken I og midlertidig lov ble implementert etter intensjonen, og hvordan det har påvirket relevante aktørers integreringsarbeid under pandemien, samt eventuelle utfordringer i implementeringen.

(OsloMet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS