Arbeidsinnvandrer
Arbeidsinnvandrer

Arbeidskraft fra utlandet

Norske virksomheter rekrutterer en stor andel arbeidstakere fra utlandet. Hvilke tillatelser trenger man for å jobbe i Norge?

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Nordiske borgere kan oppholde seg og arbeide i Norge på ubestemt tid uten noen tillatelser. Arbeidstakere fra land utenfor Norden må som hovedregel ha oppholdstillatelse for å kunne jobbe i Norge.

Statsborger av et EU/EØS/EFTAland trenger ikke lenger å søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg elektronisk på Utlendingsdirektoratets (UDIs) nettsider og deretter møte opp hos politiet. Det er gitt overgangsregler for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania.

Søkere fra øvrige land, det vil si fra land utenfor EU/EØS/EFTA, må som hovedregel ha oppholdstillatelse for å få lov til å arbeide i Norge. Tillatelsen må som hovedregel være gitt før søkeren kommer til Norge. Unntak gjelder for den som er spesialist/faglært.

Arbeidstaker kan først søke om oppholdstillatelse når det foreligger et konkret arbeidstilbud fra arbeidsgiver. Tilbudet skal inneholde konkrete opplysninger om hvilken stilling som tilbys, lønn per time, hvor mange arbeidstimer per arbeidsuke arbeidstaker vil jobbe, hvor lenge arbeidstilbudet gjelder etc.

Har arbeidsgiver en skriftlig fullmakt fra arbeidstaker, kan arbeidsgiver også søke oppholdstillatelse på vegne av vedkommende. På nærmere bestemte vilkår kan det også søkes uten skriftlig fullmakt.

Som arbeidsgiver har man ansvar for å sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse. Ufyllende informasjon om oppholdstillatelse, opplysninger og skjema i forhold til arbeidstilbud og fullmakt med mer, finnes på UDI sine nettsider (www.udi.no).

Lønns- og arbeidsvilkår

Alle utenlandske arbeidstakere skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. Lønns- og arbeidsvilkårene må være i henhold til norsk tariff eller regulativ. I mangel av tariffavtale eller regulativ skal lønns- og arbeidsvilkårene ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende fag eller bransje.

Gjennom Lov om allmenngjøring av tariffavtaler skal utenlandske arbeidstakere sikres lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har (jf. § 1). En allmenngjort tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er medlem av de aktuelle organisasjonene som er parter i avtalen. Flere bransjer har allmenngjorte tariffavtaler, blant annet innen byggebransjen, skips- og verftsindustrien, enkelte petroleumsanlegg på land m.fl. Allmenngjorte tariffavtaler er regulert i egne forskrifter, og virksomheter som utfører denne type arbeidsoppdrag har ansvar for at bestemmelsene i disse forskriftene gjennomføres.

Regler om helse, miljø og sikkerhet gjelder også for alle som jobber i Norge. Dette innebærer blant annet nødvendig sikkerhetsopplæring, forebygging av belastningslidelser osv. Både Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at HMS-kravene etterleves og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter.

Compendias jurister er Personals ekspertpanel i «jus på jobben». Mer informasjon: www.compendia.no.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS