colourbox_senior
colourbox_senior

Ny pensjon øker valgfriheten

Fra 2011 kan alle få en mer fleksibel pensjonsalder, men det nye systemet åpner samtidig for at det blir lønnsomt å jobbe lengre.

Publisert

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Fra 1. januar 2011 innføres fleksibel pensjoneringsalder i folketrygden. Fra samme dato blir det slutt på at pensjonister som arbeider litt «på si» får sin pensjon avkortet. Den enkelte kan fritt velge å kombinere arbeid og pensjon, og kan selv bestemme når de vil begynne å ta ut pensjon innenfor aldersspennet 62-75 år, skriver Dag Terje Andersen i en kronikk i Sunnmørsposten.

Arbeid skal lønne seg

I den nye alderspensjonen blir det en klarere sammenheng mellom inntekt gjennom livet og pensjonsopptjening. Mer arbeid skal gi høyere pensjon, opp til årsinntekter tilsvarende 7,1 G, det vil si om lag 500.000 kroner.

Kan slutte før 67

Fra 2011 vil de aller fleste få muligheten til selv å kunne velge om de vil gå av med pensjon før 67 år, og om de vil gå av tvert, eller for eksempel kombinere delvis jobb med delvis pensjon i noen år.

Les om den nye alderspensjon her.

Velg det som passer deg

Har du både lyst og krefter til å fortsette å jobbe noen år ekstra, og til gjengjeld få en høyere årlig pensjon den dagen du går av? Den nye alderspensjonen i folketrygden legger til rette for at den enkelte får frihet til å velge den løsning som passer.

Opptjeningsreglene

Reglene for hvordan du opparbeider deg pensjonsrettigheter endres betydelig. De nåværende reglene om 40 års maksimal opptjeningstid, og at pensjonen regnes ut på grunnlag av de 20 beste av disse årene, forsvinner. I framtiden vil all arbeidsinntekt opp til et visst nivå gi pensjonsopptjening, også dersom du arbeider i mer enn 40 år. Personer med lang yrkeskarriere vil nyte godt av dette. «Besteårsregelen» forsvinner, og all inntekt opp til en grense på 7,1 G gir samme pensjonsopptjening.

Regn ut din pensjon her.

Garantipensjon

Minstepensjonistfella vil forsvinne på av at all inntekt i framtiden vil gi pensjonsopptjening. Har du hatt inntekt i en periode i livet får du høyere pensjon enn minstepensjon, som i det nye pensjonssystemet blir kalt garantipensjon. Samtidig forbedres pensjonsopptjeningen for personer som har ulønnet omsorg for barn, pleie av syke, funksjonshemmede og eldre. Førstegangstjeneste i militæret og arbeidsledige pensjonsopptjening vil også bli bedre.

Oppfordring til arbeid

Den nye folketrygden oppfordrer til arbeid. Norges befolkning blir stadig eldre, og vi lever lengre. Det nye pensjonssystemet inneholder derfor regler om såkalt levealdersjustering. Det betyr at i framtiden, dersom levealderen fortsetter å øke, må arbeide noe lengre for å opprettholde samme nivå på den årlige pensjonsutbetalingen.

Stadig flere pensjonister

Da folketrygdens alderspensjon ble innført i 1967 sto det nesten fire yrkesaktive bak hver pensjonist. I 2007 var dette tallet redusert til 2,6, og med uendret politikk ville vi kunne forvente en ytterligere reduksjon til 1,8 yrkesaktive pr. pensjonist i 2050. Ved at den nye folketrygden stimulerer flere til å arbeide noe lenger enn i dag, vil folketrygdens økonomi sikres på en god måte også for framtiden.

Les hele kronikken her.

"
Powered by Labrador CMS