kirke
kirke

Frivillige frykter pensjonssmell

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KA, advarer mot en pensjonssmell som kan ramme kirkelig og frivillig virksomhet hardt og utilsiktet.

Publisert

Det er frykten for de utilsiktede bivirkninger av en lovendring fra 2004 som har fått KA til å slå alarm.

Organisasjonen frykter uforutsigbare, svært langvarige og kostbare pensjonsforpliktelser.

Særlig små organisasjoner uten stabil, offentlig grunnfinansiering kan komme til å lide, mener KA.

Organisasjonen har kontaktet Kultur- og kirkedepartementet og bedt om en skikkelig utredning.

Bivirkning av lovendringTidligere var arbeidsgivernes utgifter til pensjon beregnet som en viss prosentandel av de årlige lønnsutgiftene i virksomheten. Det ga forutsigbarhet.

Men i 2004 kom nye bestemmelser som skal legge til rette for at alle livsforsikringsselskaper skal kunne tilby pensjonsprodukter til kommunal sektor. Endringen innebærer blant annet at arbeidsgivere må betale "reguleringspremie" for tidligere ansatte i virksomheten.

Dette gjelder også ikke-kommunale virksomheter med tariffavtale tilsvarende de kommunale, blant annet menighetsråd, kirkelige fellesråd i den norske kirke og en rekke frivillige organisasjoner og virksomheter som er finansiert gjennom offentlige tilskudd.

Langvarige forpliktelserIfølge KA innebærer det endrede regelverket at virksomheter som legger ned eller reduserer aktiviteten sin, likevel vil måtte regne med å betale årlige reguleringspremier så lenge tidligere ansatte eller deres pårørende har rett til utbetalinger.

Dermed påløper store økonomiske forpliktelser så langt inn i fremtiden som 80 år.

Dessuten innebærer lovendringen at arbeidsgiveren påtar seg ansvaret for fremtidige pensjonskostnader, uten å kunne beregne omfanget på disse utgiftene. Dermed blir det enda mer risikabelt å ansette medarbeidere.

Faktisk underfinansiertArbeidsgiverne påføres økonomiske forpliktelser for de ansatte lenge etter at arbeidsforholdet er avsluttet. KA mener dette innebærer at virksomheter som går i regnskapsmessig balanse, i virkeligheten er å betrakte som underfinansiert.

Det er opprettet en sikringsordning for virksomheter med en offentlig pensjonsordning, med tanke på å sikre ansattes pensjon selv om virksomheten går konkurs.

Men menighetsråd og kirkelige fellesråd i Den norske kirke er ikke omfattet av ordningen fordi det ikke regnes som sannsynlig at de kan gå konkurs.

Heller ikke for frivillige organisasjoner er konkurs en aktuell problemstilling, påpeker KA.

Powered by Labrador CMS