Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Kan bli mangel på håndverkere

Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035.

Publisert

Ifølge rapporten Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035, er det en større vekst i arbeidsstyrken enn i sysselsettingen for en rekke fag på bachelor- og masternivå.

Det blir færre sysselsatte i industrien og i petroleumsnæringen som har mange ansatte med høy utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag. Men selv om disse næringene vil bli mindre enn tidligere, vil sysselsettingsandelen for dem med høy utdanning innen tekniske og naturvitenskapelig fag imidlertid øke. Dette skyldes blant annet en positiv utviklingen i privat tjenesteproduksjon.

I det offentlige vil sysselsettingen gå opp, blant annet som følge av økt behov for helsepersonell på grunn av en aldrende befolkning.

Framskrivingene viser også en økning i sysselsetting for personer med bygg- og anleggsfag og personer med håndverksfag. Det vil bli en voksende mangel på arbeidskraft for disse gruppene.

For å fremskrive arbeidsstyrken og sysselsettingen bruker SSB to separate modeller, og resultatene fra de to påvirker ikke hverandre. De baserer seg imidlertid på de samme antagelsene om befolkningsutviklingen og den samme klassifiseringen av utdanning. Det er da mulig å sammenligne utviklingen for de to sidene av framskrivingen. Forskjeller i framskrevet vekst for arbeidsstyrken og sysselsettingen vil da gi utslag i potensielle ubalanser på arbeidsmarkedet.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS