sykehus-illustrasjon Colourbox
sykehus-illustrasjon Colourbox

Krever ny ferie

UKENS DILEMMA: En ansatt er nylig kommet tilbake på jobb etter ferien. De to siste ukene av ferien ble hun syk. Nå lurer lederen på om hun kan kreve ny ferie. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei!

Vi driver en butikk med 20 ansatte. En av våre ansatte har nettopp hatt tre ukers ferie. Da hun kom tilbake på jobb fortalte hun at hun hadde ligget syk i to av disse tre ukene. Har hun krav på ny ferie på grunn av dette?

Advokat Jens Kristian Johansen i Grette.

Selv om noen arbeidsgivere kan synes at det er urimelig at arbeidsgiver må bære kostnaden av at en ansatt blir syk under ferien, stiller dette seg ikke noe annerledes enn om sykdommen oppstod i arbeidstiden.

Hensikten med de nye reglene er å bedre fremme ferielovens formål om å sikre arbeidstakere feriefritid. Konsekvensen av dette blir i praksis at lovgiver vurderer det slik at dersom den ansatte er for syk til å jobbe, vil vedkommende også være for syk til å ha ferie.

Nye reglene fra 1. juli 2014

De nye reglene om sykdom i ferien trådte i kraft 1. juli i år (2014), og vil få anvendelse i denne saken forutsatt den ansatte var syk etter denne datoen. Da vedkommende her har vært syk såpass lenge, vil uansett arbeidstaker ha rett på ny ferie.

Etter den nye lovendringen kan arbeidstakere som blir syke i løpet av ferien nå kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes (uavhengig av hvor mange dager – tidligere var det krav om minst 5 dager av ferien hadde gått bort til sykdom) og gis som ny ferie. Her er det også verdt å merke seg at lørdager regnes som virkedager.

Vilkårene

Et krav på utsatt ferie forutsetter at den ansatte var helt arbeidsufør i sykdomsperioden. Gradert sykemelding gir ikke krav på utsatt ferie og kravet tilsvarer kun de virkedagene den ansatte var helt arbeidsufør.

Videre må kravet dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Det er ikke krav om norsk legeerklæring, slik at en erklæring fra lege i utlandet er like egnet til å dokumentere arbeidsuførheten. Forskjellen fra de tidligere reglene er at kravet på utsatt ferie oppstår allerede etter første sykdomsdag, ikke først etter seks dagers arbeidsuførhet.

Den ansatte har krav på at den utsatte ferien avvikles innen det samme ferieåret. Det kan imidlertid også avtales at ferien flyttes til det neste året dersom den ansatte ønsker dette. Dersom den ansatte har vært syk i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september, har hun derimot ikke krav på å få ta ut erstatningsferien innenfor den samme hovedferieperioden.

Dette kan imidlertid selvsagt også avtales dersom arbeidsgiver går med på det. Bestemmelsene i ferieloven gjelder kun for den lovbestemte ferien på 25 virkedager i året. Dersom den aktuelle ferien den ansatte krever erstattet går ut over dette, har hun følgelig ikke et rettslig krav på utsatt ferie.

Retten til å få utsatt ferien gjelder tilsvarende dersom den ansatte blir helt arbeidsufør før ferien. Også i slike tilfeller kan vedkommende kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Arbeidsuførheten må da dokumenteres med legeerklæring og kravet må fremsettes senest siste arbeidsdag den ansatte skulle hatt før ferien.

De nye reglene sammenlignet med de gamle, medfører at det fra 1. juli ikke skilles mellom sykdom som inntreffer før ferien tar til og sykdom som inntreffer etter at ferien har startet.

Utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet og overføring av ferieEtter tidligere ferielov kunne arbeidstaker få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til det påfølgende ferieår grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

De ovennevnte endringer medfører at bestemmelsene om dette oppheves, og at det følgelig ikke lenger er adgang til en slik ordning. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.

Etter tidligere ferielov kunne arbeidstaker kreve overført til det påfølgende ferieår inntil 12 virkedager ferie for ferie som ikke er avviklet grunnet arbeidsuførhet. Endringene medfører at bestemmelsen om 12 virkedager oppheves slik at all lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret må overføres til påfølgende ferieår. Det følger av stortingsproposisjonen at dette også gjelder i de tilfeller hvor arbeidstaker har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

Ferielovens § 11 tredje ledd som omhandler utbetaling av feriepenger ved arbeidsforholdets opphør vil ikke bli endret. Dette kan medføre relativt store summer, så vær oppmerksom på dette og evt. pålegg ansatte å ta ut ferie de har til gode før et evt. opphør

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS