colourbox_dårlig lukt
colourbox_dårlig lukt

Kan vi si opp en medarbeider som lukter forferdelig?

En medarbeider i et åpent landskap har så dårlig hygiene at vedkommende skremmer bort andre kollegaer, noe som resulterer i mange ubrukte kontorplasser. Nå lurer lederen på om bedriften kan si opp medarbeideren slik at arbeidsplassen blir bedre for de andre kollegene. Les svaret fra advokaten her.  

Publisert

Hei!

Jeg er HR-sjef i et firma hvor de ansatte sitter i åpent landskap med "free seating". I denne forbindelse har det dukket opp et problem vi ikke hadde forutsett. En av våre mannlige ansatte har meget dårlig personlig hygiene. Han lukter så vondt at det er tydelig at ingen vil benytte de arbeidsplassene som er i nærheten av ham.

Vi har ikke så mange plasser at 6-7 pulter kan stå ledige, og mange av hans kollegaer har kommet til meg og klaget. Jeg har forsøkt å ta opp problemet med ham en gang tidligere, men det virket som om han ikke vedkjente seg problemet og det ble ikke noe bedre. Problemet er at vi ikke kan ha en person her som er så ødeleggende for arbeidsmiljøet. Spørsmålet er om jeg kan si ham opp?

Jens Kristian Johansen, Partner i Grette.

Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 er det et krav om at en oppsigelse må være "saklig begrunnet" for at den skal være lovlig. Utgangspunktet er at det må mer til enn bare dårlig personlig hygiene for å kunne si opp en arbeidstaker.

Bedømmelsen av om saklighetskravet i § 15-7 (1) er oppfylt beror blant annet på en vurdering av arten og alvoret av arbeidstakerens mislighold, opplæring og oppfølging i form av tilrettevisninger eller advarsler.

En bred helhetsvurderingDet må altså foretas en bredere helhetsvurdering hvor det tas hensyn til både den ansatte og bedriftens forhold. I rettspraksis er vurderingstemaet oppstilt som et spørsmål om det etter en samlet vurdering av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør, jf. Rt-2009-685.

Det vil ikke fremstå som rimelig eller naturlig at et arbeidsforhold må opphøre på grunn av dårlig hygiene alene. Det er eksempler fra rettspraksis at en person rettmessig har blitt har blitt utestengt fra å avholde eksamen på grunn av dårlig personlig hygiene. Dette var et ekstremtilfelle, hvor vedkommende bodde i en jordhule og kan ikke legges ukritisk til grunn som et argument for å si opp en arbeidstaker.

Gi veiledningI ditt tilfelle kreves det at du som arbeidsgiver gir vedkommende god oppfølging og veiledning før eventuelt oppsigelse kan vurderes.

Som du skriver har alle arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, dette gjelder også personen med dårlig hygiene. Det er derfor viktig å gå frem på en måte som ikke krenker vedkommende sin verdighet. Første steg vil være å ta opp problemet på nytt, men på en varsom måte. I disse tilfellene kan det også være lurt å kople inn bedriftshelsetjenesten, dersom dere har dette.

Lag regler for god hygieneVidere vil være innenfor arbeidsgivers styringsrett å ha et reglement som blant annet regulerer ansattes bekledning. I et slikt reglement kan det eksempelvis fastsettes at de ansatte skal kle seg profesjonelt, fremstå som velstelte og holde god personlig hygiene. Dette regelverket kan vises til dersom problemet ikke blir bedre.

I denne situasjonen, hvor arbeidstakerens hygiene har som konsekvens andre arbeidstakere ikke ønsker å sitte i nærheten av vedkommende, og at det derfor blir mangel på tilfredsstillende arbeidsplasser for de øvrige ansatte, er man nok nødt til foreta seg noe. Dersom ikke øvrige samtaler og bistand fra bedriftshelsetjenesten fungerer, kan dere gi vedkommende en advarsel.

Etter at det har blitt gitt advarsel, må vedkommende innrette seg etter dette. Hvis han opprettholder den dårlige hygiene, på tross av oppfølging, veiledning og til sist advarsel kan det være saklig grunn til å si ham opp.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS