ung-leder-1
ung-leder-1

Kan vi si opp ei som er i prøvetid uten å ha gitt advarsel?

En bedriftsleder er bekymret over en ansatt som fortsatt er i prøvetid. Personen fungerer ikke så bra i arbeidet, og nå skal hun straks ta ut ferie. Lederen ønsker å avslutte arbeidsforholdet.

Publisert

Hei!

Vi har en ansatt i prøvetid som ikke fungerer så bra. Vi har ikke gitt henne noen advarsler eller lignende, men hun har gått gjennom et nokså omfattende opplæringsprogram. Hun tar ferie veldig snart, og vi ser at prøvetiden hennes løper ut mens hun er borte. Kan vi si henne opp før ferien eller må vi gi henne advarsel først?

Advokat Jens Kristian Johansen i Grette.

Det er vanskelig å uttale seg om oppsigelsesadgangen basert på den informasjonen du gir. Selv om det ikke er et lovfestet krav at en arbeidstaker mottar advarsel før oppsigelse, bør nok en arbeidstaker i prøvetid bli gitt anledning til å rette opp sine feil før oppsigelse gis. Et alternativ i deres situasjon kan imidlertid være å forlenge den ansattes prøvetid slik at dere får noe mer tid til å vurdere situasjonen. Vi gjennomgår reglene om prøvetid kort her.

Oppsigelse under prøvetid

Ved ny ansettelse av medarbeidere kan det i arbeidsavtalen avtales prøvetid på inntil seks måneder.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-6 kan en arbeidstaker i prøvetid sies opp dersom oppsigelsen er begrunnet i"arbeidstaker tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet".

Tilstrekkelig opplæring

Selv om terskelen for oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold er lavere der prøvetid er noe lavere enn ellers, er det ikke fritt frem for å gå til oppsigelse. Oppsigelsen må som ellers være saklig begrunnet, og det kan ikke stilles krav om at den ansatte leverer en "idealytelse". En gjennomsnittlig god arbeidsytelse må være tilstrekkelig. Ved vurdering av om en oppsigelse gitt under prøvetid er gyldig, vil et viktig moment videre være om arbeidstakeren har fått tilstrekkelig opplæring i prøvetidsperioden. Dersom arbeidsgiver ikke har gitt opplæring eller tilbakemeldinger til den ansatte, vil dette kunne føre til at en oppsigelse er ugyldig.

Forlengelse av prøvetiden

Arbeidsmiljøloven § 15-6 fastsetter at prøvetidsperioden kan forlenges på visse vilkår. Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver i henhold til bestemmelsen forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. En forutsetning er imidlertid at arbeidstakeren ved ansettelse er skriftlig orientert om adgangen til å forlenge prøvetiden, og arbeidsgiver må i tillegg skriftlig orientere om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

Forlengelse ved feriefravær?

Det følger ikke helt klart av loven om feriefravær gir adgang til forlengelse av prøvetiden eller ikke. Det avgjørende er om fraværet erforårsaket av arbeidsgivereller ikke. I utgangspunktet kan arbeidsgiver etter samtale med arbeidstaker bestemme når ferien skal legges. Dette kunne tale for at prøvetiden ikke alltid kan forlenges ved feriefravær.

Til tross for dette er det likevel gode grunner for å betrakte ferie som fravær som gir rett til forlengelse av prøvetiden. Formålet med prøvetid er at arbeidsgiver skal få testet ut den ansatte, og det er satt en grense på 6 måneder. Dersom ferie ikke skal gi grunnlag for forlengelse vil realiteten raskt kunne være en prøvetid på 5 måneder. På denne bakgrunn vil en arbeidsgiver trolig kunne forlenge prøvetid ved arbeidstakers feriefravær.

I dette tilfellet vil nok forlengelse av prøvetiden være et godt alternativ dersom arbeidstaker er opplyst skriftlig om denne muligheten ved ansettelse. Dere vil da få noe bedre tid til å vurdere om dere vil gi den ansatte en sjanse til å forbedre seg før dere går til det skritt å si vedkommende opp. Husk at forlengelsesadgangen må stå nedfelt i avtalen om prøvetid, samt at beslutningen om at prøvetiden forlenges må tas og formidles skriftlig til arbeidstaker før den opprinnelige avtalte prøvetiden løper ut.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS