Politisk møte Klepp_2
Politisk møte Klepp_2

Kan ansatte kreve permisjon for å delta i politisk arbeid?

UKENS DILEMMA: En bedrift har en medarbeider som er svært politisk aktiv. Nå lurer lederen på hvor mye permisjon han har krav på. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,

En medarbeider er representant i kommunestyret, vararepresentant til fylkestinget og er svært politisk aktiv. Han hevder å ha rett på permisjon for både for gruppemøter i tilknytning til kommunale møter og politisk arbeid i forbindelse med kommune – og fylkestingsvalget til høsten. Som daglig leder er jeg usikker på hvor mye permisjon vår ansatte faktisk har krav på.

Advokat Jens Kristian Johansen i Grette.

Etter arbeidsmiljøloven § 12-13 har arbeidstaker rett til permisjon fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Bestemmelsen omfatter alle arbeidstakere uavhengig av tilsettingsform, og er begrunnet med at det kan bedre rekrutteringen til folkevalgte verv samt tilrettelegge for et godt fungerende folkestyre.

Lovbestemt møteplikt

Hvorvidt en lovbestemt møteplikt foreligger beror på de ulike offentlige organer, og må avgjøres konkret i det enkelte tilfelle. Som du nevner er den ansatte representant i kommunestyret og vararepresentant til fylkestinget. Av kommuneloven § 40 fremgår det;

"Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall

Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunalt eller fylkeskommunale folkevalgte organer"

Retten til permisjon vil etter arbeidsmiljøloven være videre enn etter kommuneloven, samtidig som arbeidsmiljølovens permisjonsregel omfatter de tilfeller som er nevnt i kommuneloven.

Aml. § 12-13 vil normalt omfatte alle representanter og vararepresentanter til statlige, kommunale og fylkeskommunale verv, herunder styrer, råd, nemnder og utvalg mv. opprettet i eller i medhold av lov. Din medarbeider vil derfor ha rett til permisjon for de kommunestyremøter og fylkestingsmøter hvor han er forpliktet til å møte.

Gruppemøter

Du nevner at din medarbeider hevder å ha rett til permisjon for gruppemøter i tilknytning til kommunale møter. I forarbeidene til kommuneloven § 40 nr. 1 NOU 1999:13 side 190 (pkt. 13.4.2) er tid til gruppemøter i umiddelbar tilknytning til kommunale og fylkeskommunale møter forutsatt omfattet som en del av den lovbestemte møteplikten. Din arbeidstaker har derfor krav på permisjon for å delta på gruppemøtene som er tilknyttet de kommunale møtene. Andre gruppemøter er ikke omfattet av permisjonsbestemmelsen.

Øvrig politisk arbeid

Når det gjelder øvrig politisk arbeid i partiorganisasjonene er heller ikke dette omfattet av permisjonsregelen. Selv om det politiske liv tar mye tid, særlig i forbindelse med valg, har ikke din medarbeider krav på permisjon for politisk arbeid i forbindelse med kommune – og fylkestingsvalget. Det å stå på stand, delta i debatter og lignende må gjøres utenfor arbeidstiden.

Uttrykket "i det omfang det er nødvendig" viser til det behov utøvelsen av vervet medfører for fri fra arbeid. I tillegg til tid til selve møtet, er det antatt at retten til permisjon gir rett til fravær som går med for reise til og fra møtestedet, pauser under møtet mv.

Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å gi lønn under permisjonen. Kompensasjon ytes for inntektstap av kommunen, fylkeskommunen og staten, jf. kommuneloven §§ 41 og 42.

Be om tidlig varsling av fravær

Oppsummert har din medarbeider krav på permisjon ved møter i kommunestyret og fylkestinget samt gruppemøter i umiddelbar tilknytning til kommunale og fylkeskommunale møter. For å holde deg orientert om arbeidstakers fravær, kan du gi arbeidstaker instruks om at han varsler så tidlig som mulig om fraværet på forhånd. En slik plikt for arbeidstaker er ikke uttrykkelig uttalt i aml. § 12-13, men det gjør det lettere både for deg og arbeidstaker å holde oversikt over arbeidssituasjonen.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS