graadighet-bonus-cb
graadighet-bonus-cb

Kan ansatte kreve feriepenger av tidligere bonusutbetaling?

En bedriftsleder har fått krav om å utbetale feriepenger på grunnlag av fjorårets bonusutbetaling. Har den ansatte krav på dette?

Publisert

Hei!

En av våre arbeidstakere mener han har krav på feriepenger av fjorårets bonusutbetaling. Vi har normalt ikke betalt feriepenger av bonusutbetalinger til våre ansatte. Hvilke regler gjelder for dette, kan arbeidstakerne kreve feriepenger av bonusutbetalinger? Praksis i bedriften er at vi ikke betaler feriepenger av bonus, har det betydning?

Arbeidsvederlag gir feriepenger

Advokat Jens Kristian Johansen.

Hovedregelen er at feriepenger skal beregnes avarbeidsvederlagsom er utbetalt i opptjeningsåret, jf. ferieloven § 10. I tillegg til ordinær lønn omfatter arbeidsvederlag overtidsbetaling, skift- og ulempe tillegg, kompetansetillegg og lignende.

Dette betyr at ikke alle utbetalinger fra arbeidsgiver inngår i beregningen. For eksempel faller reiseutgifter og losji utenfor. Det følger også av loven at andel av virksomhetens nettoutbytte faller utenfor. Slik bonus vil omfatte alt overskuddet i virksomheten, og det kan ikke kreves feriepenger i tillegg.

Bonus er ikke direkte regulert i ferieloven. Om bonus gir rett til feriepenger eller ikke, beror derfor på om bonusen er å betrakte som arbeidsvederlag.

Resultat ev egen arbeidsinnsats?

Utgangspunktet er at feriepenger beregnes av bonus og provisjonsbasert lønn når dette er et resultat av personlig arbeidsinnsats – noe den ofte er. Bonusavtalen vil ofte regulere hva bonus utbetales for, og vil derfor være av betydning når det skal tas stilling til om utbetalingen beror på egen arbeidsinnsats.

Avtale som unntaksgrunn

Adgangen til å avtale seg bort fra ferielovens regler er snever. Utgangspunktet er at det for eksempel ikke kan avtales at feriepenger er inkludert i bonusen som kommer til utbetaling.

Det følger av ferieloven at utgangspunktet om at feriepenger beregnes av alle utbetalinger som er vederlag for arbeid, kun kan fravikes til ugunst for arbeidstakeren ved tariffavtale. En individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at bonus ikke skal regnes som feriepengegrunnlag vil være til ugunst for arbeidstakeren, og vil derfor være ugyldig.

Sammenfatning

Den klare hovedregelen er etter dette at det skal beregnes ordinære feriepenger av utbetalt bonus. Grunnen til dette er at bonus svært ofte er et resultat av arbeidstakerens personlige innsats, og derfor å betrakte som arbeidsvederlag.

Det er som hovedregel ikke adgang til å avtale at feriepenger ikke opptjenes. Dette følger av ferieloven er en vernelov, som det ikke er adgang til å fravike til ugunst for arbeidstakeren.

Praksis i bedriften er altså uten betydning ved vurderingen av om bonus er feriepengegrunnlag. Dersom bonusen har sitt grunnlag i personlig arbeidsinnsats må det betales feriepenger av denne, med mindre det motsatte er bestemt i tariffavtale.

-----------------------------

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

"
Powered by Labrador CMS