grønne-stoler.jpg
grønne-stoler.jpg

Har ansatte rett til å kreve nye kontormøbler?

En bedriftsleder har fått et krav fra en hel avdeling som ønsker nye kontormøbler. Nå er han redd alle de 150 ansatte vil kreve nye møbler dersom en avdeling får dette. Spørsmålet er om de ansatte kan kreve nye møbler likevel. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,

Vi er en virksomhet med 150 ansatte fordelt på avdelinger rundt om i landet. På et av våre kontorer klager nå flere av de ansatte på utdaterte stoler og skrivebord. De ønsker nye og spesialtilpassede kontormøbler slik at belastningslidelser unngås. Dersom dette kontoret får nye kontormøbler, ser vi for oss at resten av avdelingene også ønsker det samme.

Vi ønsker ikke å forskjellsbehandle, og er redd for at dette blir en utgift vi ikke kan ta oss råd til nå. Derfor har vi ikke imøtegått de ansattes ønsker. Kan de ansatte likevel kreve en slik oppgradering?

Advokat Jens Kristian Johansen i Grette.

Etter arbeidsmiljøloven § 4-4 plikter arbeidsgiver å tilrettelegge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut fra hensynet til arbeidstakers velferd. Videre er det fastsatt i bestemmelsens andre ledd første punktum at

"Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger."

Loven inneholder ingen definisjon av begrepet "arbeidsplassen", men dette vil omfatte omgivelser eller ytre forhold på steder hvor arbeidstakerne utfører arbeid. Alle faste og midlertidige anlegg, lokaler, installasjoner mv. hvor arbeidstakeren må oppholde seg under arbeidet kommer inn under lovens krav. Ellers må man ha for øye at arbeidsplassen skal tilpasses arbeidstakerne, og ikke omvendt.

Den nevnte bestemmelse presiserer arbeidsgivers plikter når det gjelder tiltak for å redusere belastningslidelser. Som utgangspunkt skal nødvendige hjelpemidler stilles til arbeidstakerens rådighet for å hindre uheldige fysiske belastninger.

Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler av 16. februar 1995 nr. 170 oppstiller krav til arbeidslokalers utforming. I § 2-2 er det fastsatt veiledende krav til hvordan arbeidsstol bør være. Generelt skal stolens reguleringsmuligheter være enkle å betjene, slik at det blir lett å variere arbeidsstillingen. Fotstøtte og underarmsstøtte kan monteres ved behov. Etter forskriften § 2-3 skal arbeidsbord være tilstrekkelig stort slik at det er mulig med en hensiktsmessig og fleksibel plassering av arbeidsutstyret. Kravene til sitteplass og arbeidsbord må for øvrig ses i sammenheng med oppgaven som skal utføres.

Dersom kontormøblementet ikke tilfredsstiller kravene i forskriften, er dere som arbeidsgiver forpliktet til å foreta en utskiftning. Dette gjelder selv om en utskiftning innebærer store kostnader. Er kontormøblene forskriftsmessig, kan de ansatte i utgangspunktet ikke kreve en ytterligere oppgradering, selv om kontormøblene er utdaterte.

Det må likevel foretas en individuell avgjørelse dersom en av de ansatte gir beskjed om at møblementet gir vedkommende plager. Her er det viktig med dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker slik at arbeidsplassen kan tilrettelegges etter den enkeltes behov. Det er ikke slik at dersom én arbeidstaker får nytt arbeidsbord, så må automatisk de 149 andre arbeidstakerne også få det.

Mer tilrettelegging kan kreves dersom arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne. Etter arbeidsmiljøloven § 4-6 har arbeidsgiver da en ubetinget plikt til å tilrettelegge arbeidet for arbeidstakeren. Denne plikten vil variere ut i fra alt ettersom sykdommen er antatt å være langvarig eller kortvarig.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS