(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Utvalg skal utrede ytringsfrihet og personvern

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Publisert

Mange medier setter søkelys på offentlige tjenester og hvordan de oppleves av dem som mottar dem. Sosiale medier har gjort det mulig for mange å dele både meninger og bilder fra sykehus og sykehjem, barnevern, barnehager og skoler.

- Åpenhet og innsyn er med på å gjøre offentlige tjenester bedre. Det er viktig at mediene undersøker om lovene blir fulgt og pengene blir brukt etter intensjonen. Det er viktig at de som mottar tjenester kan fortelle hva som fungerer og hva som ikke fungerer i sosiale medier. Men noen ganger kan fotografering og filming på offentlige institusjoner komme i konflikt med retten til personvern og privatliv. Regjeringen har satt ned et utvalg som har fått i oppdrag å bidra til offentlig debatt om disse problemstillingene og foreslå retningslinjer som ivaretar de ulike behovene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I utvalget sitter både representanter for dem som mottar offentlige tjenester og dem som yter tjenestene. Presse, helsetjeneste, barnevern, skoler og barnehager er også representert. Flere av utvalgsmedlemmene er jurister.

- Åpenhet om virksomheten er ønskelig både når det gjelder barnehager og skoler. Det særegne med disse institusjonene er imidlertid at alle barnehagebarna og det store flertallet av elevene er mindreårige, og dette forutsetter en særskilt varsomhet. Barn og unge tilbringer store deler av sin hverdag i barnehage eller skole, og de har rett til vern om sin person og sitt privatliv. Det samme vernet gjelder for de ansatte. Vi har i disse dager en viktig offentlig debatt om spredning av bilder og film uten samtykke fra dem det gjelder, og jeg er derfor svært glad for at åpenhetsutvalget skal inkludere barnehage og skole i sitt arbeid, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Ytringsfrihet og personvern er grunnleggende rettigheter både for mottakere av tjenestene og for dem som yter dem.

- Det er viktig at vi lytter til barn og unge i barnevernet. Den siste tiden har det vært flere saker i media som har bidratt til en mer åpen debatt om hvordan tjenestene kan forbedres. Det er jeg glad for. Samtidig er barn og unge i barnevernet er i en sårbar situasjon. Dette forutsetter en særskilt varsomhet. Barn og unge kan ha vanskeligere for å ta informerte valg om hvordan de vil eksponeres i film og foto, og rekkevidden av materiale som publiseres. Vi må sikre en god offentlig debatt samtidig som vi beskytter deres personvern, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Utvalget skal utrede praktiske spørsmål knyttet til filming, fotografering og reportasjer fra sykehus, sykehjem og andre deler av helse- og omsorgstjenesten, barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre og andre deler av barnevernstjenesten, barnehager og skoler.

Utvalgets arbeid skal basere seg på dagens lovverk. Det skal ikke føre til innstramminger i medienes muligheter til å sette kritisk søkelys på offentlige tjenester.

Utvalgsleder:

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Ski.

Medlemmer:

 • Pasientombud og juridisk rådgiver Atle Larsen. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ FFOs rettighetssenter. Oppegård.
 • Erfaringskonsulent Elsa Veronica Berg Christiansen. Landsforeningen for barnevernsbarn. Sør-Varanger.
 • Barnehagelærer Heidi-Kristin Lilleng Ringstad. Foreldreutvalget for barnehagene. Skiptvet.
 • Kommunikasjonssjef Lisa Bang. Bærum kommune. Bærum.
 • Assisterende fagdirektør Pål Iden. Helse Vest RHF. Stavanger.
 • Avdelingsdirektør Øystein Stokvold. Bufetat. Ski.
 • Jurist Kristine Foss. Norsk presseforbund. Oslo.
 • Journalist Thomas Ergo. Stavanger Aftenblad. Stavanger.
 • Rådgiver Andreas Kikvik. Fellesorganisasjonen. Oslo.
 • Spesialsykepleier Hilde Silkoset. Oslo universitetssykehus HF. Oslo.
 • Førsteamanuensis Bjørnar Borvik. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Bergen.

Utvalget skal avgi innstilling innen 2. mai 2019.

Powered by Labrador CMS