Stress 2
Stress 2

Kan ansatte nekte overtid?

Bedriften rammes av akutt mangel på arbeidskraft og driften må opprettholdes. Kan de andre ansatte nekte overtid? Og hvordan skal overtidsarbeidet fordeles mellom de ansatte?

Publisert

Hei!

Bedriften jeg leder har femten ansatte. Fire av disse jobber i lønns- og personalavdelingen. Nå har to av disse blitt sykmeldte, lederen i to uker og en konsulent i fire uker. De to andre må da jobbe mye, men er ikke særlig lykkelige siden de har annet å gjøre på fritiden.

Den ene har to små barn, og den andre har øvelser med koret som han deltar i. Begge nekter å jobbe noe mer overtid, siden de mener jeg burde ordne opp i ved å sette folk fra salgsavdelingen til å gjøre dette. Kan jeg pålegge disse to å jobbe overtid, jeg tenker en time ekstra hver dag, og må jeg dele det likt?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Normalreglen er at arbeid skal gjøres innenfor den normale arbeidstiden. Det er noe strenge regler for når en kan bruke overtid.

Påleggelse av overtid

Det er lov å bruke overtid etter arbeidsmiljøloven § 10-6. Arbeidsgiver kan etter loven pålegge ansatte å jobbe overtid når det foreligger et ”særlig og tidsavgrenset behov” for dette. Men da må det være en unormal, plutselig situasjon. I ditt tilfelle er det snakk om sykemeldinger. Dette er som regel et uvanlig behov, slik at en har lov til å bruke overtid.

Hold deg til grensene

Dette betyr at overtid kan pålegges arbeidstakerne. Men det kan ikke pålegges helt fritt. Det er krav om hvor mange timer overtid en enkeltansatt kan jobbe. Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor ett år. Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Noen tariffavtaler gir anledning til flere overidstimer. I ditt tilfelle kan du pålegge den ene timen per dag.

Helse og sosiale grunner for nekt

Arbeidstakere kan nekte å utføre overtidsarbeid dersom de har det loven kaller ”vektige sosiale grunner” eller av helseårsaker. Dette kan være familieforhold, for eksempel om det er vanskelig å få barnepass, eller han er alene med barna, eller må ta seg av viktige oppdrag. Det er ikke nok at medarbeideren har lyst på fri, eller vil se sportsarrangementer eller gå på konsert. Finn ut hva som er grunnen og drøft dette med de ansatte.

Andre grunner

Men også når en ansatt uten slike grunner ber om det, skal de fritas. Men det gjelder ikke dersom bedriftens arbeid tar skade av å måtte utsettes. Det betyr at man må vurdere arbeidet opp mot frister, nødvendigheten, og andre viktige faktorer.

Likhet

Det er ingen regel som sier at overtid må pålegges likt. Men du kan ikke forskjellsbehandle på grunn av kjønn, alder og etnisitet. Dersom du slipper mødre hjem med små barn, men ikke fedre, er det ulovlig forskjellsbehandling. Men dersom det er saklige grunner til forskjellen, for eksempel at den ene har syke og den andre friske barn, kan det gå.

Må følge ordre

Du sier at de to nekter. Det kan de i utgangspunktet ikke gjøre. Det hører til arbeidsgivers styringsrett å pålegge overtid, så lenge kravene til tid og kompensasjon følges. Dersom de ikke har vektige grunner nok, kan derfor overtid pålegges. Dette må arbeidstaker respektere, eller så må de få en dom på at overtidspålegget er ulovlig.

Drøft situasjonen med de ansatte

Vårt råd er at dere drøfter dette med begge ansatte og forhører dere med hvilke grunner de har. Deretter bestemmes hvem som pålegges overtid, eller hvordan fordelingen av overtid skal skje. Forklar hvorfor arbeidet ikke kan vente. Jeg tviler sterkt på at folk fra salgsavdelingen kan lønnssystemet, så det er reelt sett bare disse to som kan ta lønn og personalsaker. Vi vil nok anbefale at medarbeideren med barn, får slippe unna noe lettere enn den med korøvelse.

Har du spørsmål til vår nye spalte Ukens dilemma?Send en e-post til karine@askmedia.no eller sigurd.berg@grette.no

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS