Beruset cb616344 L

Få spør om rus i jobbintervju

Alkohol- og rus­va­ner er et øm­tå­lig tema i jobb­in­ter­vju­er. Adecco an­be­fa­ler folk å være for­be­redt på slike spørs­mål. Og det løn­ner seg å være ær­lig.

Publisert

– Mange tror at ar­beids­gi­ver ikke har an­led­ning til å stil­le spørs­mål om alko­hol­va­ner og even­tu­el­le rus­pro­ble­mer i et an­set­tel­ses­in­ter­vju. Men det er fullt lov­lig, sier di­rek­tør Guri Lar­sen i Adec­co Se­lect.

Adec­co Se­lect har spørs­mål om rus­mid­ler som fast ru­ti­ne.

Les også: Få norske virksom­heter fore­tar en skikkelig sikker­hets­vurdering når de ansetter nye med­arbeidere

Vær be­redt på russpørsmål

Lar­sen an­be­fa­ler ar­beids­sø­ke­re å være godt for­be­redt på det som kan opp­le­ves som ube­ha­ge­li­ge spørs­mål.

– Er du for­be­redt på å få spørs­mål om drik­ke­va­ner, er du bed­re i stand til å sva­re or­dent­lig. Er du ufor­be­redt og sva­rer unn­vi­ken­de, kan det mis­for­stås og feil­tol­kes, sier hun.

Men løn­ner det seg all­tid å være ær­lig når man skal for­tel­le om sitt al­ko­hol­for­bruk?

– Ofte kjen­ner man ikke kul­tu­ren på et ar­beids­sted, og det kan være et sjan­se­spill å sva­re det man tror ar­beids­gi­ver vil høre, sier Guri Lar­sen. Hun opp­ford­rer til ær­lig­het og ad­va­rer mot å pyn­te på sann­he­ten.

" Uærlighet svek­ker til­li­ten

Ar­beids­gi­ver kan gjen­nom re­fe­ran­ser el­ler and­re ka­na­ler få vite at du har et alko­hol­for­bruk som ikke stem­mer over­ens med inn­tryk­ket du ga i in­ter­vju­et.

– Da kan sø­ke­rens tro­ver­dig­het stå på spill, og det kan føre til at ved­kom­men­de ikke an­set­tes, sier ad­vo­kat og part­ner Hen­ning Heit­mann i Bræk­hus Dege Advo­kat­firma.

– Uær­lig­het kan også føre til svek­ket til­lit og re­spekt fra ar­beids­gi­vers side, noe som kan gi ne­ga­ti­ve ut­slag i for­hold til ar­beids­ta­ke­rens po­si­sjon i be­drif­ten, sier Heit­mann.

I en­kel­te til­fel­ler kan det å hol­de til­ba­ke in­for­ma­sjon i jobb­in­ter­vju­et være så al­vor­lig at det kan være grunn­lag for opp­si­gel­se.

Les også: 68 % kontrollerer ikke vitnemål før ansettelse

Spør for lite om rusvaner

Ad­vo­ka­ten me­ner man­ge ar­beids­gi­ve­re har mye å tje­ne på å være grun­di­ge­re i re­krut­te­rings­ar­bei­det.

– Det er lov å spør­re om mye mer enn det nor­ske ar­beids­gi­ve­re tør. Man­ge ar­beids­gi­ve­re sy­nes spørs­mål om al­ko­hol- og rus­va­ner er van­ske­li­ge og drop­per der­for sli­ke spørs­mål, sier Heit­mann.

Det kan straf­fe seg, me­ner han.

– Der­som ar­beids­gi­ve­ren ikke spør på for­hånd, er det van­ske­li­ge­re å av­vik­le et ar­beids­for­hold på grunn av ne­ga­ti­ve for­hold som duk­ker opp i et­ter­kant, sier Hen­ning Heit­mann.

"

Les mer: Heftet "Rusfritt arbeidsmiljø" (til venstre) fra Nærings­livets sikker­hets­råd gir gode råd til arbeids­giver om rus­problematikk og innføring av en rus­politikk

Gir næringslivet store kostnader

Al­ko­hol­mis­bruk kos­ter norsk ar­beids­liv 12 mil­li­ar­der kro­ner i året, iføl­ge be­reg­nin­ger fra Roga­lands­forskning. Fem pro­sent av arbeids­stok­ken har et rus­pro­blem som på­vir­ker job­ben.

Al­ko­hol­inn­tak er grun­nen til 50 pro­sent av kort­tids­fra­væ­ret, vi­ser tall fra Sta­tens in­sti­tutt for rus­mid­del­forsk­ning.

Kontaktpersoner: Anne Lene Johnsen, informasjons­sjef i Adecco, tlf. 900 11 030 Guri Larsen, direktør i Adecco Select, tlf. 23 29 01 35/ 98 20 48 12 Henning Heitmann, advokat og partner i Brækhus Dege Advokat­firma, tlf. 41 40 90 03

Denne artikkelen er skrevet av Lise Lysfjord Pettersen i Newswire. Newswire er et oppdrags­finansiert nyhets­byrå og artikkelen er skrevet på oppdrag fra Adecco.

"
Powered by Labrador CMS