Ill.foto: Colourbox

Kan overtidsarbeid pålegges?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: Kan ansatte pålegges overtid og hvor mye overtidstillegg har man da krav på?

Publisert

Hei,

Jeg er leder i en virksomhet hvor det i perioder er behov for at de ansatte arbeider mer enn hva som er avtalt arbeidstid. Er overtidsarbeid noe vi kan pålegge våre ansatte og hvor mye har de ansatte krav på i overtidstillegg?

Hei og takk for spørsmålet. Når det gjelder arbeid utover avtalt arbeidstid er det først og fremst viktig å være seg bevisst arbeidsmiljølovens skille mellom merarbeid og overtidsarbeid.

Merarbeid er arbeid utover avtalt arbeidstid, men som likevel er innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Lovens grenser for alminnelig arbeidstid følger av arbeidsmiljøloven § 10-4. Arbeid utover lovens grenser for alminnelige arbeidstid, regnes som overtidsarbeid.

Arbeidsmiljøloven § 10-6 regulerer adgangen en arbeidsgiver har til å pålegge sine ansatte overtidsarbeid. Etter bestemmelsen kan arbeidsgiver på visse vilkår pålegge de ansatte å arbeide overtid.

Vilkår

Etter bestemmelsen kan det ikke pålegges arbeid utover avtalt arbeidstid uten at det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov" for det. I dette begrepet "særlig og tidsavgrenset behov" ligger eksempelvis uforutsette hendelser som vanskeliggjør driften av virksomheten, manglende arbeidskraft eller kompetanse, sesongarbeid eller en uventet arbeidsmengde. I slike tilfeller vil arbeidsgiver ha anledning til å pålegge sine ansatte å jobbe overtid.

Hvis det er riktig forstått at det er sesongmessige svingninger som gjør at det oppstår behov for ekstra arbeidskraft i din bedrift, kan dere pålegge ansatte overtidsarbeid.

Overtidsarbeidet må imidlertid ikke overstige 10 timer i løpet av en uke, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av en periode på 52 uker. Overtidsarbeid utover dette kan kun pålegges arbeidstakere som har samtykket til det i det enkelte tilfellet.

Fritak

Arbeidsgiver plikter å frita ansatte som av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om fritak fra overtidsordningen. Det samme gjelder ansatte som ønsker fritak, når "arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre". I disse tilfellene kan ikke arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å jobbe utover avtalt arbeidstid.

Overtidstillegg

Ved merarbeid har arbeidstaker kun krav på ordinær lønn, mens ved overtidsarbeid har man krav på overtidsgodtgjørelse. Ved overtid skal det, i tillegg til ordinær lønn for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstid, betales et tillegg på minimum 40 prosent. Det er ikke adgang til å inngå avtale om en lavere overtidsgodtgjørelse.

Det er imidlertid ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at overtidstimene heller tas ut i form av avspasering. Selv om det inngås avtale om avspasering, skal overtidsgodtgjørelsen på 40 prosent uansett utbetales til arbeidstaker.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Powered by Labrador CMS