Tilliten innbyggerne har til sykehusene på Vestlandet har økt under koronapandemien.
Tilliten innbyggerne har til sykehusene på Vestlandet har økt under koronapandemien.

Økt tillit til ledere og ansatte i sykehusene

Innbyggerne på Vestlandet opplever at deres sykehus har håndtert koronapandemien på en veldig god måte, viser en fersk undersøkelse.

Tilliten innbyggerne har til sykehusene på Vestlandet har økt under koronapandemien. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse.

Samtidig viser undersøkelsen at enkelte har unnlatt å ta kontakt med sykehusene i frykt for å være til bry.

Mer enn 2000 vestlendinger over 18 år har svart på undersøkelsen, som ble gjort av Respons Analyse i mai måned.

Der ble de blant annet spurt om tilliten til at de ville få den behandlingen de trengte, om de har fått utsatt behandling i denne perioden, om de har benyttet seg av videokonsultasjon i behandlingen, hvordan kontakten med sykehuset har vært og om informasjonen fra sykehuset har vært enkel å forstå.

Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helse Vest og blir benyttet i evalueringen av kommunikasjonen fra Helse Vest og sykehusene i perioden fra 12. mars til utgangen av mai.

– Det er gledelig å se at tilliten til sykehusene er så høy og at innbyggerne opplever at vi har håndtert pandemien på en god måte. Dette har vært, og er fremdeles, en krevende situasjon. Resultatene speiler den enorme innsatsen som er gjort av ledere og medarbeidere i sykehusene, og deres kompetanse og evne til rask omstilling til situasjonen. De gode resultatene er i så måte en stor honnør til alle medarbeiderne i helsetjenesten, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne.

God håndtering av pandemien

Spørsmålene i undersøkelsen består av både spørsmål om atferd og vurderinger. For vurderingsspørsmålene er det benyttet en 1-5 skala, der 1 er dårligst og 5 er best. Innholdet i skalaen varierer fra tilfredshet til hvor enige man er i ulike utsagn. De spurte har et svært godt inntrykk av behandlingen ved sitt nærmeste sykehus. Snittscoren er her er på 4,6 for alle foretakene i Helse Vest.

Siden 12. mars svarer 16 prosent at de har vært pasient eller pårørende ved et av sykehusenes behandlingssteder. 13 prosent har fått utsatt/kansellert behandling for seg eller sine nærmeste i perioden etter 12. mars.

- De spurte har stor tillit til at de vil få den behandlingen de trenger både om man blir syk av Covid-19 (snitt på 4,6), og om man har behov for annen sykehusbehandling (4,4). Da innbyggerne ble spurt om dette i oktober 2019, var snittscoren her på 4,2 så koronapandemien har helt klart bidratt til å øke tilliten og tilliten til sykehusene, seier kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, Bente Aae.

Både pasienter og pårørende er godt fornøyd med erfaringene de har hatt med sykehuset etter 12. mars. Stort sett ligger snittscoren godt over 4 på alle spørsmålene. For dem som i perioden har vært i kontakt med sykehuset er de stort sett godt fornøyde med informasjonen som er formidlet. Samlet tilfredshet for informasjonen som er gitt, ligger på 4,3.

Vil ikke belaste sykehusene i koronakrisen

Fire prosent av de spurte svarte at de selv eller noen av deres nærmeste har latt være å ta kontakt med sykehuset selv om det har vært behov for det etter 12. mars. Den viktigste årsaken til dette var at de ikke ville belaste sykehusene i koronakrisen.

- Dette ser vi på som svært uheldig, men er i tråd med det sykehusene selv opplevde og rapporterte om. Flere pasienter kom sent til sykehus fordi de vegret seg for å ta kontakt med nødetatene i frykt for å være til bry. Her må vi være klarere i kommunikasjonen vår i tiden som kommer. Har du skadet deg eller mistenker alvorlig sykdom, skal du ringe 113 eller kontakte fastlegen din som du ville gjort ellers. Selv om vi står i en pandemi er sykehusene godt rustet til å ta seg av alvorlig syke og dem som trenger øyeblikkelig hjelp, understreker Aae.

(Helse Vest/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS