(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Hvilke begrensninger gjelder for nattarbeid?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En lagerbedrift har medarbeidere som jobber om natten fra mandag til fredag. Nå lurer lederen på hvilke begrensninger som gjelder for slike arbeidstider. Les svaret fra vår juridiske ekspert Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei!

Jeg er daglig leder i en nyoppstartet lagerbedrift. For at vår drift skal fungere optimalt og at vi skal imøtekomme behovene til våre kunder er vi avhengig av at lagerdriften er i gang hele døgnet mandag til fredag. Derfor har vi ansatte som jobber om natten.

Hvilke begrensninger gjelder for slike arbeidstider? Har de ansatte noen spesielle krav som følge av unormal arbeidstid?

Ut fra beskrivelsen av driften, har dere innført døgnkontinuerlig skiftarbeid. Dette er en vanlig arbeidstidsordning i virksomheter der driften går sammenhengende døgnet rundt, men med stopp i helgene.

Forsvarlighetskravet

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidstiden organiseres på en måte som sikrer at de ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og på en slik måte at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn, se arbeidsmiljøloven § 10-2. Videre stiller § 4-1 et generelt krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. De nevnte bestemmelsene kan ikke fravikes.

Normal arbeidstid

Arbeidstid er i arbeidsmiljøloven § 10-1 definert som "den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren". Alminnelig arbeidstid skal som hovedregel ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Grensen for alminnelig arbeidstid er viktig for innslagspunktet for f.eks. overtid.

Særlig for nattarbeid

For såkalt døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenliknbart turnusarbeid skal den alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av syv dager. Dersom de ansatte jobber til ulike tider av døgnet, stiller loven krav om at det utarbeides arbeidsplan. Planen skal vise hvilke uker, dager og tider den enkelte skal jobbe. Planen skal utarbeides sammen med tillitsvalgte og være lett tilgjengelig for de ansatte.

Arbeidsmiljøloven § 10-11 regulerer nattarbeid. Loven regner arbeid fra kl. 21.00 til kl. 06.00 som nattarbeid. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl 00.00 og kl. 06.00.

Hovedregelen er at nattarbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Regelen er i utgangspunktet et generelt forbud mot nattarbeid, ment for å verne arbeidstakere mot de helseplagene og belastningene som kan følge av nattarbeid. Tradisjonelt har nattarbeid vært tillatt i blant annet følgende tilfeller:

  • Arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstiden på arbeidsstedet må utføres om natten
  • Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som av hensyn til virksomhetens jevne gang må utføres om natten
  • Arbeid som er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade
  • Arbeid på to skift som legges mellom kl. 06.00 og 24.00
  • Fast organisert transportvirksomhet og dertil knyttet nødvendig lasting, lossing og lagring samt ekspedisjon av post, telegrammer og telefonsamtaler.
  • Arbeid som av driftstekniske grunner ikke kan avbrytes

Arbeidsgiver kan ikke iverksette nattarbeid uten at arbeidsgiver har drøftet nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte.

Den alminnelige arbeidstiden for arbeidstaker som jevnlig jobber mer enn tre timer om natten, skal i gjennomsnitt ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer. Gjennomsnittet skal beregnes over fire uker, jfr. § 10-11 (5). Dersom nattarbeidet medfører en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger, kan man ikke gjennomsnittsberegne eller pålegge overtid i over åtte timer, jfr. aml. § 10-11 (6). Dette gjelder kun der det er snakk om forhold av mer ekstraordinær karakter, ettersom nattarbeid i seg selv er belastende. Unntak fra § 10-11 (5) og (6) kan gjøres gjennom lokal avtale i tariffbundet virksomhet.

Arbeidsgiver plikter også å tilby helsekontroller til arbeidstakere som jobber om natten.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Powered by Labrador CMS