(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Hvor langt går HMS ansvaret for innleide arbeidstakere?

Ukens juridiske dilemma: En bedrift har leid inn flere arbeidstakere for ett år. Nå lurer lederen på hvor langt HMS ansvaret går for de innleide medarbeiderne. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,

Jeg er daglig leder av en liten bedrift som for noen måneder siden leide inn tre arbeidstakere for en periode på ett år. Som daglig leder av bedriften er jeg klar over mine forpliktelser overfor mine egne ansatte.

Spørsmålet mitt er hvor langt mitt ansvar overfor de innleide arbeidstakerne går? Eller om dette ansvaret helt og holdent ligger hos deres arbeidsgiver?

<strong>Ledernetts juridiske ekspert: </strong><br />Jens Kristian Johansen er advokat og<br />partner i Advokatfirmaet Grette. Han<br />har over 16 års erfaring som advokat<br />med arbeidsrett, pensjon og prosedyre<br />som sine spesialfelt.<br />Til daglig jobber han som advokat og leder<br />av Arbeidslivsavdelingen i Grette. Her får<br />du hans råd til hvordan du løser ulike<br />juridiske dilemmaer på jobb.
Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og
partner i Advokatfirmaet Grette. Han
har over 16 års erfaring som advokat
med arbeidsrett, pensjon og prosedyre
som sine spesialfelt.
Til daglig jobber han som advokat og leder
av Arbeidslivsavdelingen i Grette. Her får
du hans råd til hvordan du løser ulike
juridiske dilemmaer på jobb.

Lovfestet ansvarsplikt

Etter arbeidsmiljøloven § 2-2 har dere som innleier av arbeidskraft visse forpliktelser overfor de innleide når de utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til deres virksomhet. Bestemmelsen angir således at dere har plikter overfor også andre enn deres egne arbeidstakere.

Et praktisk eksempel er arbeidsgivers forpliktelse til å sørge for at arbeidsplassen er innrettet på en slik måte at en underleverandør som skal utføre en del av et arbeide, også er sikret et forsvarlig arbeidsmiljø.

Et forsvarlig arbeidsmiljø

Det er viktig å påpeke at bestemmelsen ikke innebærer at dere som innleier får et arbeidsgiveransvar overfor de innleide arbeidstakerne, men at dere er ansvarlig for at virksomhet deres ikke utgjør en uakseptabel risiko for de innleide arbeidstakernes helse, miljø eller sikkerhet.

Ansvaret er begrenset sammenlignet med ansvaret for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for egne ansatte. Det fremgår av forarbeidene at primæransvaret for arbeidsmiljøet fremdeles skal ligge hos arbeidstakernes arbeidsgiver. Ansvaret etter bestemmelsen omfatter derfor som utgangspunkt ikke ansvar for den risikoen som følger av måten arbeidet utføres på.

Samarbeid og samordning med andre arbeidsgivere

Dere som arbeidsgiver er også forpliktet til å samarbeide med de innleides arbeidsgiver for å sikre at kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt. Hovedhensikten med bestemmelsen er at arbeidsgiver og innleier skal samordne sine vernetiltak for å sikre at alle de ansatte får et forsvarlig arbeidsmiljø.

Samarbeidsplikten gjelder både hvilke vernetiltak som skal iverksettes i den enkelte bedrift, og organiseringen av de ulike vernetiltakene.

Siden dere som innleier av arbeidskraften kjenner virksomheten best, og er den som må gjennomføre flere av tiltakene for å sikre arbeidsmiljøet, bærer dere en stor del av ansvaret for å få dette gjort.

Særregler for innleie fra bemanningsforetak

Dersom deres innleide arbeidstakere kommer fra et bemanningsforetak, er det viktig å være klar over at det gjelder særforpliktelser etter arbeidsmiljøloven §§ 14-12a og 14-12c. Bestemmelsene skal sikre at slike innleide arbeidstakere sikres like gode arbeidsvilkår som de ansatte hos dere som innleiebedrift.

Dette gjelder:

– Arbeidstidens lengde og plassering
– Overtidsarbeid
– Pauser og hvileperioder
– Nattarbeid
– Ferierettigheter
– Lønn
– Utgiftsdekning
– Felles goder og tjenester hos innleier

Som innleier vil dere hefte solidarisk som en selvskyldnerkausjonist for oppfyllelsen av de økonomiske kravene overfor de innleide arbeidstakerne. Dette betyr at de innleide fra bemanningsforetak selv kan velge om de ønsker å forfølge kravet overfor dere som innleier, eller deres arbeidsgiver.

Konsekvenser av overtredelse

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven overholdes. Det gjelder også bestemmelsene om arbeidsgivers plikter overfor andre arbeidstakere enn egne.

Arbeidstilsynet kan vedta gebyr, pålegg, tvangsmulkt og stansing i forbindelse med tilsynet. Overtredelse kan videre lede til straffansvar.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. De er også Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Powered by Labrador CMS