(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kan en ansatt kreve permisjon eller ferie for å sone i fengsel?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En medarbeider er dømt til ubetinget fengsel og har foreslått å ta permisjon eller ferie. Nå lurer lederen på om han kan nekte dette, eventuelt om han kan gi medarbeideren sparken. Les svaret fra vår juridiske ekspert, Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei,

Jeg er leder i en virksomhet som først og fremst driver med telefonsalg. En av våre salgsmedarbeidere har til vår store forferdelse blitt dømt til ubetinget fengsel for vold mot sin tidligere samboer. Han har nå søkt om permisjon for å sone straffen sin, han har også foreslått at han kan ta ut ferie. Må vi gi ham dette? Og hvis vi ikke har plikt til å gi ham permisjon eller ferie, vil vi da kunne si han opp fordi han ikke kan jobbe i soningsperioden?

Utgangspunktet for et hvert arbeidsforhold er en gjensidig bebyrdende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsforholdet består av rettigheter og plikter for begge parter. Den mest grunnleggende plikten som påhviler arbeidstaker, er at vedkommende skal stille sin arbeidskraft til disposisjon og utføre arbeid for arbeidsgiver. Arbeidsgivers mest grunnleggende plikt er utbetaling av lønn.

Dersom arbeidstaker er fraværende fra arbeidet, uten at slik fravær er hjemlet – slik som ved sykdom, ferie eller permisjon – vil dette være et brudd på arbeidstakers plikter.

Permisjon
Høyesterett har slått fast at soning av fengselsstraff ikke gir grunnlag for permisjon fra arbeid, eller fritak for forpliktelsene som følger av arbeidsforholdet. Høyesterett begrunner dette i at det er arbeidstakerens risiko, at vedkommende gjennom soning på grunn av eget straffbart forhold, ikke er i stand til å oppfylle pliktene etter arbeidsavtalen. Dere har som arbeidsgiver derfor ikke plikt til å imøtekomme arbeidstakerens søknad om permisjon.

Ferie
Arbeidstaker og arbeidsgiver kan imidlertid avtale at ferie legges samtidig som soning, eller at vedkommende skal få permisjon slik at soning kan gjennomføres. Er det ikke inngått noen slik avtale mellom partene, vil arbeidstakers fravær på grunn av soning av fengselsstraff anses som uhjemlet eller urettmessig fravær.

Oppsigelse
Det er likevel ikke slik at urettmessig fravær på grunn av soning gir arbeidsgiver en ubetinget rett til å si opp ansettelsesforholdet. En oppsigelse må etter arbeidsmiljøloven § 15-7 være "saklig begrunnet". Dersom det uhjemlete fraværet er langvarig, vil dette alene kunne gi saklig grunn til oppsigelse. Det er ikke fastsatt noen klar grense for når et fravær må anses som langvarig, men fravær utover to måneder må i hvert fall kvalifisere til oppsigelse.

Hvorvidt kortere fravær på grunn av soning utgjør saklig grunn for oppsigelse, må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering.

I denne vurderingen vil fraværets lengde være svært sentralt, men også andre momenter kommer inn. Blant annet må man se på hvordan arbeidstakerens fravær faktisk rammer virksomheten, og på virksomhetens behov for å si vedkommende opp. Videre vil det måtte tas i betraktning om arbeidstaker har forsøkt å redusere ulempene for bedriften. Høyesterett har også fremholdt at ansettelsestid i bedriften, og eventuelt andre forhold med tilknytning til arbeidsforholdet, vil kunne ha betydning. Til slutt vil også generelle kriminalpolitiske hensyn gå inn i vurderingen.

I deres konkrete tilfelle er det vanskelig å gi noe klart råd, da vi ikke vet hvor lenge vedkommende skal sone. Dersom soningen er kortvarig, må dere her ta med i vurdering at arbeidstakeren har forsøket å redusere deres ulemper ved å be om å ta ut ferie under soningen.

Inn i vurderingen av ulempene dere blir påført, må det også ses hen til om arbeidstakers arbeidsoppgaver kan tas over av noen andre, eventuelt om det er mulig å ta inn en vikar. Til sist, må dere ta det kriminalpolitiske hensynet – om at den som har sonet sin straff skal føres tilbake i samfunnet – med i vurderingen. Å kunne fortsette i sitt tidligere arbeid, vil nettopp bidra til at vedkommende kommer inn i samfunnet igjen.

Til sist må det nevnes at dersom arbeidstaker har uhjemlet fravær på grunn av varetektsfengsling, vil vurderingen være noe annerledes. Dersom det ikke tas ut tiltale eller arbeidstaker blir frifunnet, vil det ikke være like naturlig å la arbeidstaker alene bære risikoen for fraværet.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS