(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Mobbing er helseskadelig

NYHET: En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing fører til økt risiko for selvtillit, ensomhet, selvmordstanker, hodepine, smerter og søvnproblemer.

Publisert

I tillegg ser man at mobbing kan lede til psykotiske symptomer, atferdsproblemer og rusmiddelbruk. Mobbing gir også skolerelaterte konsekvenser, som økt fravær og dårligere skoleprestasjoner. Oppsummeringen viser også at skadene av mobbing varer lengre enn selve mobbingen.

– Helsekonsekvensene for dem som bli mobbet er veldig alvorlige, både på kort og lang sikt. Vi er ganske gode på å forebygge og avdekke mobbing i Norge, men det er behov for tettere oppfølging av dem som blir mobbet for å motvirke helseskader, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Oppsummeringen viser at systematisk oppfølging av dem som blir mobbet, er viktig for å forebygge skadevirkninger, men at det finnes for lite kunnskap om hvordan disse barna kan følges opp.

Faktorer som kan redusere risikoen for negative konsekvenser av mobbing, er blant annet gode familierelasjoner og sosial støtte fra jevnaldrende. Et godt skolemiljø og gode relasjoner til skolens personale er også viktig for å minske konsekvensene av mobbing.

Selv om rapporten fokuserer på barn og unge, er dette en nyttig rapport for de som opplever mobbing på arbeidspassen som et problem.

Les rapporten:

Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak (2017) (PDF)
Kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet i et samarbeid mellom regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse, Nasjonalt senter for læring og atferdsforskning og Universitetet i Stavanger på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Helsedirektoratet har gitt i oppdrag til de samme sentrene å samle erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak for barn og unge som har blitt utsatt for mobbing, og kommer med en ny rapport om dette i løpet av våren 2017.

Powered by Labrador CMS