Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Når kan arbeidsgiver dekke flyttekostnader skattefritt?

Arbeidsgivers dekning av flyttekostnader for nyansatte kan være et godt virkemiddel i rekrutteringsprosessen for å sikre seg de beste hodene. Men i hvilke tilfeller kan arbeidsgiveren dekke slike kostnader uten at arbeidstakeren må skatte av beløpet?

Publisert

Flyttekostnader som hovedsakelig er pådratt for å overta en stilling kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver. Det stilles med andre ord krav til at arbeidstakeren flytter på grunn av en ny stilling, og til at kostnaden har en tilstrekkelig tilknytning til flytteprosessen. Utgifter til en flytteprosess som foretas av private grunner kan ikke dekkes skattefritt. Det samme gjelder for kostnader som ikke er en naturlig del av den type flytteprosess som kreves for å flytte den aktuelle strekningen.

Det forutsettes det at den ansatte har akseptert tilbudet om stillingen før flyttingen tok til. I tillegg må flyttekostnadene kunne dokumenteres, eller sannsynliggjøres på annen måte.

Hva er "flyttekostnader"?

Som hovedregel kan arbeidsgiver dekke alle kostnader som er oppstått på grunn av flyttingen skattefritt. Kostandene er ikke begrenset til å gjelde den nyansatte alene. Alt og alle som må flyttes på grunn av den nye stillingen kan dekkes. Her er en liste over noen kostnader som kan dekkes:

Reisekostnader i forbindelse med:

  • Bytte av bolig
  • Forsøk på å erverve ny bolig på det nye arbeidsstedet.
  • Besiktigelse, overtakelse og tilflytting til den nye boligen.
  • Konferanser om den nye stillingen.

Andre kostnader i forbindelse med:

  • Flytting av innbo og løsere.
  • Familieforsørgers merkostnader til kost og losji på det nye stedet.
  • Montering av oppvaskmaskin mv. i den nye boligen.
  • Renholds- og oppryddingskostnader

Med reisekostnader menes både ordinære transportkostnader og merkostnader til kost og losji i forbindelse med overnatting. Kostnadene kan knytte seg både til den ansatte selv og dens eventuelle husstand.

Kostnader som skal aktiveres som en del av kostprisen på den nye boligen som f.eks. meglerprovisjon, tinglysningsgebyr og dokumentavgift, kan man imidlertid ikke dekke skattefritt. Det samme gjelder kostnader til påkostning på den nye boligen.

Betyr det noe hvordan utgiftene blir dekket?

Kostnader som er dekket etter regning vil bli skattefri i sin helhet når vilkårene er oppfylt for skattefrihet. Det samme gjelder når flyttegodtgjørelse utbetales iht. statens regulativ for flyttegodtgjørelse samt kompensasjonstillegg som dekker utgifter til kost og losji i forbindelse med flytting til nytt arbeidssted, jf. Særavtale om flyttegodtgjørelse. Arbeidsgiver trenger ikke å foreta verken forskuddstrekk, beregning av arbeidsgiveravgift eller lønnsinnrapportering for disse kostnadene.

Gis det godtgjørelse for flyttekostnadene på annet grunnlag, må dekningsbeløpet stå i et rimelig forhold til hva lignende flytting ville ha kostet etter gjengse priser. Eventuelle ytelser ut over statens regulativ/tariffavtale eller faktiske utgifter er lønn, som skal behandles på samme måte som normal lønn overfor skattekontoret.

Powered by Labrador CMS