(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Har jeg brukt for mange egenmeldinger?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En leder har i perioder vært mye borte fra jobb på grunn av sykdom, men er nå tilbake i 100 prosent stilling. Kort tid etter hadde lederen en ny sykedag og vedkommende har ikke fått utbetalt lønn for denne dagen. Er dette riktig? Les svaret fra advokat Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei,

Jeg har vært sykemeldt siste halvdel av 2016, og fra oktober til desember 2016 jobbet jeg 70 prosent. I løpet av desember hadde jeg seks sykedager. Siden 29. desember 2016 har jeg vært på jobb 100 prosent. Den 13. januar ble jeg syk igjen, og jeg leverte derfor inn egenmelding for den dagen jeg var borte. Jeg har imidlertid ikke fått utbetalt lønn for denne dagen, og arbeidsgiver hevder at jeg ikke har rett til å benytte meg av egenmelding. Er det riktig at jeg ikke skal få lønn for denne dagen?

Jeg forstår det slik at du lurer på om du hadde rett til å benytte deg av egenmelding den 13. januar 2017 ettersom du hadde vært delvis sykemeldt fra oktober til desember. Det er uklart hva du mener med sykedager i desember, men jeg legger til grunn at du med sykedager mener fravær fra arbeid med grunnlag i egenmelding.

Retten til å benytte egenmelding

Etter folketrygdloven har arbeidstaker rett til å melde fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring for inntil tre kalenderdager av gangen, ved bruk av egenmelding.

Ved nytt sykefravær innen arbeidsgiverperioden på 16 dager skal tidligere fraværsdager uten legeerklæring regnes med. Det vil si at dersom du har benyttet deg av dine tre egenmeldingsdager innenfor en periode på 16 dager, vil arbeidsgiver kunne kreve legeerklæring fra første sykedag.

Fra du kom tilbake i arbeid den 29. desember 2016 og til du ble syk igjen den 13. januar 2017, var det ikke gått 16 dager. Arbeidsgiver har dermed rett til å kreve sykemelding fra første sykedag. Det er viktig å være oppmerksom på at folketrygdloven som regulerer bruk av egenmelding er en minimumslov, og at arbeidsgiver derfor står fritt til å kunne akseptere at arbeidstaker benytter seg av egenmelding også utenfor perioden hvor arbeidstaker egentlig ikke har rett til å gjøre det.

Unntak fra retten til egenmelding

Det er også viktig å være klar over at en arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker ikke skal ha rett til å benytte egenmelding dersom vedkommende i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring. Eller dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Arbeidsgiver må da drøfte forholdet med arbeidstaker før det besluttes at arbeidstaker for en periode på inntil seks måneder skal tape retten til å benytte seg av egenmelding.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat
med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder
av Arbeidslivsavdelingen i Grette. 

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine@askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Powered by Labrador CMS