(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kan vi kreve at de ansatte jobber overtid?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En bedriftsleder lurer på om han kan be de ansatte om å jobbe overtid både på kveldstid og i en helg fordi bedriften skal flytte til nye lokaler. Les svaret fra vår juridiske ekspert, Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei!
Vi er en relativt liten virksomhet som skal flytte til nye lokaler. Tanken vår var at vi skulle be alle ansatte om å sette av en helg, og at vi fikk flyttet over alt på kort tid. Noen av de ansatte mener at vi ikke kan kreve at de jobber utover 40 timer i uken, og heller ikke at de jobber i helgen. Er dette riktig?

Hovedregelen er at arbeidet skal gjøres innen den ordinære arbeidstiden, men i visse tilfeller kan det oppstå behov for en ekstra innsats fra de ansatte. Arbeidsgiver har da i kraft av styringsretten anledning til å pålegge sin ansatte overtidsarbeid.

Styringsretten begrenses imidlertid av blant annet lov, som innebærer at arbeidsgiver bare kan pålegge overtid når det er i overensstemmelse med bestemmelsene arbeidsmiljøloven. Når og hvor mye overtid som kan pålegges, følger av arbeidsmiljøloven § 10-6.

Her reises imidlertid ikke bare spørsmål om arbeidstid, men også om arbeidsoppgaver. Det er ikke gitt at de ansatte kan pålegges arbeidsoppgaver relatert til flytting, dette beror på en tolkning av arbeidsavtalene.

Selv om flytting innebærer svært midlertidige arbeidsoppgaver, er det sannsynlig at oppgavene fraviker fra arbeidstakernes stillinger i en slik grad at arbeidsgiver antagelig ikke kan pålegge dette ensidig – med andre ord vil et samtykke fra den ansatte kunne være nødvendig.

Når kan overtid pålegges?
Overtid er kun tillat når det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov". I dette ligger at overtidsarbeid i utgangspunktet kun kan pålegges i unntakstilfeller der noe plutselig og uventet har oppstått.

Klassiske tilfeller hvor overtidsarbeid kan pålegges er ved sykefravær og andre former for forfall blant arbeidstakerne som forstyrrer eller truer med å forstyrre den daglige driften.

I tillegg vil normalt uventet arbeidspress eller arbeidspress som følge av sesongmessige svingninger berettige pålegg av overtidsarbeid i perioder.

Noen har rett til fritak fra overtidsarbeid
En arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av "helsemessige eller vektige sosiale grunner" ber om det. Helsemessige grunner vil i utgangspunktet være en absolutt fritaksgrunn. Ved behov for fullstendig fritak over tid, vil arbeidsgiver kunne kreve legeerklæring fremlagt.

Dersom sosiale grunner skal frita fra plikt til overtidsarbeid må de være "vektige". Dette innebærer at ikke en hvilken som helst personlig grunn vil være tilstrekkelig for fritak. Sosiale grunner som gjerne vil være vektige, er hensynet til pass av mindre barn, deltakelse i større familiebegivenheter osv.

Selv om det ikke foreligger helsemessige eller vektige sosiale grunner, skal arbeidsgiver i tillegg frita en arbeidstaker som ber om det, når arbeidet kan utsettes uten skade eller det kan utføres av andre.

Kan man pålegge arbeid i helgen?
Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeid på søn- og helligdager ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Hva "nødvendig" innebærer må vurderes i hvert tilfelle.

Typiske eksempler er pleie og omsorg, ulike former for vakthold, politi, brann, kriminalomsorg, tilsyn av dyr, transport og diverse andre virksomheter der det vil være behov for å drive virksomheten uten avbrudd.

Arbeidsmiljølovens klare utgangspunkt er imidlertid at søndagsarbeid er forbudt, og dersom arbeid skal pålegges må det vurderes konkret, og det skal tas hensyn til driftsmessige behov, allmennhetens behov og samfunnshensyn. Dette tilsier en relativt streng vurdering av når slikt kan tillates.

Arbeidsgiver skal også drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS