Diskrimineringsnemnda i Bergen.

Rekorderstatning fra Diskriminerings-nemnda

Diskrimineringsnemnda har i enstemmig vedtak av 15. februar tilkjent en klager i overkant av 265.000 kroner i erstatning for økonomisk tap som følge av brudd på likelønnsbestemmelsen i ett av landets fengsler. Klager ble også tilkjent 20.000 kroner i oppreisning.

Klager hadde som eneste kvinnelige fengselslege over flere år hatt en betydelig lavere lønn enn de øvrige legene ved fengselet.

Da både klager og en av de mannlige fengselslegene i 2020 fikk tilbud om å øke stillingsprosenten, fikk klager tilbud om ny kontrakt med en lønnsforskjell som – i en 100 prosent stilling – lå i overkant av 200.000 kroner lavere enn den lønnen hennes mannlige kollega ble tilbudt.

Klager forsøkte å forhandle om lønn uten å lykkes. Den norske legeforening brakte saken inn for Diskrimineringsnemnda på vegne av klager.

Arbeidsgiver mente at klager ikke var diskriminert ettersom klagers lønn ikke var lavere enn det generelle lønnsnivået for leger i kommunen, eventuelt at lønnsforskjellen mellom klager og de øvrige fengselslegene skyldtes rekrutteringsvansker ved ansettelse av de mannlige legene, og at disse legene derfor var gitt «personlige, ikke-lønnsfastsettende avtaler».

Nemnda fastslo at klagers lønn skulle sammenlignes med de øvrige fengselslegene ved samme fengsel, og ikke det generelle lønnsnivået for leger i kommunen, idet arbeidet som fengselslege krever spesiell erfaring og kompetanse.

Heller ikke de påberopte rekrutteringsvanskene førte frem. Etter nemndas oppfatning, hadde arbeidsgiver verken dokumentert de påståtte rekrutteringsproblemene ved ansettelse av de mannlige fengselslegene i henholdsvis 1994 og 2014 eller sannsynliggjort at det ikke lenger var slike rekrutteringsproblemer ved ansettelse av klager i 2017, eller ved tilbud om utvidelse av stillingen i 2020. Det at de mannlige fengselslegene var gitt «personlige, ikke-lønnsfastsettende avtaler», kunne klart ikke føre frem.

- Klager ble tilkjent 265.333 kroner i erstatning for lønnstapet hun hadde lidt som følge av forskjellsbehandlingen, samt 20.000 kroner i oppreisning. Dette er det høyeste erstatningsbeløpet for økonomisk tap nemnda så langt har tilkjent, uttaler Ashan Nishantha, direktør i nemnda.

Arbeidsgiver ble også pålagt å bringe klagers lønn opp på samme nivå som lønnen til de mannlige fengselslegene.

Les hele avgjørelsen fra Diskrimineringsnemnda her.

(Diskrimineringsnemnda/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS