– Norske bedrifter har brukt koronakrisen til å satse på nyskaping og omstilling, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, som nær doblet støtten til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv i 2020.

Rekordtildelinger til næringslivet i 2020

I løpet av fjoråret delte Innovasjon Norge ut 12,6 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Det mer enn en dobling fra året før.

– Norske bedrifter har brukt koronakrisen til å satse på nyskaping og omstilling, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

2020 har vært et krevende år, ikke minst for norske bedrifter. I april i fjor innførte regjeringen en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene for norsk næringsliv som følge av koronautbruddet.

Utvidede rammer har gitt Innovasjon Norge muligheter til å støtte rekordmange prosjekter. I alt har 8100 prosjekter fått støtte i 2020, mot 4600 året før. Rundt regnet halvparten av alle søknadene som kom inn i 2020 fikk positivt tilsagn.

– Det har vært et ekstraordinært år, som har vært krevende for alle. På tross av dette har det vært høy aktivitet og stor omstillingsvilje i norsk næringsliv. Det er mange bedrifter som har brukt muligheten til å investere i langsiktige satsinger. Jeg er svært fornøyd med at Innovasjon Norge har klart å bidra til viktig omstilling og utvikling over hele landet i 2020, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Rekordhøy tildeling

De 12,6 milliarder kronene som Innovasjon Norge har delt ut, er fordelt på lån, tilskudd og ulike garantier. Det er over dobbelt så mye som i 2019. Tallene viser en klar økning i innovasjonsaktivitet i alle regionene landet rundt.

– Vår oppgave er å gi utviklingsstøtte til bedrifter med stor innovasjonshøyde. Kriteriene for å motta støtte har vært de samme som tidligere, men vi har hatt mulighet til å støtte flere. Dette har vært avgjørende for å holde innovasjonstakten oppe gjennom koronakrisen. Det er stor bredde i prosjektene vi har støttet, og vi har merket en økning over hele landet, sier Haugli.

Digitalisering og grønn omstilling

Digitale prosjekter har fått en markant fremgang, og det gjør IKT til sektoren med størst økning i 2020. Haugli mener koronakrisen har bidratt til å øke digitaliseringstakten for en rekke norske bedrifter.

– Bedriftenes evne til å tilpasse seg digitalisering av markeder og verdikjeder er avgjørende for Norges fremtidige konkurranseevne. Norge har særskilt digital kompetanse på områder som det er stor etterspørsel etter, for eksempel innenfor helseteknologi. Vi ser at mange bedrifter tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. Dette er avgjørende for å styrke vår eksportevne, sier Håkon Haugli.

Industri og gruppen faglig, vitenskapelig og teknisk tjeneste er to andre sektorer med stor økning i satsingen på innovasjon og omstilling i 2020. Innovasjon Norge doblet i fjor også støtten til prosjekter med positiv miljøeffekt sammenlignet med året før. 49 prosent av alle prosjektene Innovasjon Norge støttet i 2020 hadde en slik effekt.

Haugli mener at Norge har de beste forutsetninger for å bli ledende i utvikling av ny, grønn industri.

– Det er gledelig å se den positive utviklingen i klimavennlige prosjekter. Det viser at vi bidrar med både grønne eksportinntekter og grønne arbeidsplasser. Vi ser at teknologi og kompetanse fra oljeleverandørindustrien nå anvendes til andre områder innenfor fornybar energi. Dette er avgjørende i utviklingen av nye norske eksportnæringer som igjen kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer, sier Haugli.

(Innovasjon Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS