Oppsigelse av permitterte arbeidstakere

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En bedrift sliter økonomisk og må gå til oppsigelse av flere arbeidere som allerede er permittert. Hvilke regler gjelder ovenfor disse? Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei!

Produksjonsbedriften vår har lenge gått med underskudd, som følge av ordremangler. Over en periode på et halvt år er 20 av våre 114 arbeidstakere permittert på heltid. Den økonomiske situasjonen har ikke bedret seg i løpet av dette halvåret. Vi ser oss nå nødt til å gå til oppsigelse av flere av de permitterte arbeidstakerne, kanskje alle. Står vi fritt frem med hensyn til oppsigelse av permitterte arbeidstakere? Hvilke regler i loven gjelder?

Advokat og partner i Grette, Jens Kristian<br />Johansen.
Advokat og partner i Grette, Jens Kristian
Johansen.

Arbeidsmiljøloven er en del av vernelovgivningen på arbeidsrettsfeltet. Reglene om oppsigelsesvern i lovens kapittel 15 er ment å verne arbeidstakere mot de negative virkninger opphør av et arbeidsforhold medfører. Reglene om oppsigelse kommer derfor også til anvendelse der arbeidstaker er permittert på oppsigelsestidspunktet.

Materielle krav

Dere er underlagt de samme materielle krav ved oppsigelse av permitterte arbeidstakere som ved oppsigelse av andre arbeidstakere. Det innebærer at de permitterte arbeidstakerne ikke kan sies opp uten at dette er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Ordremangel slik som du beskriver er en omstendighet som vil kunne gi grunnlag for å si opp ansatte på grunn av virksomhetens forhold. Det følger av rettspraksis at økonomiske begrunnelser etter sin art skal anses som saklig. For at oppsigelsen skal anses saklig begrunnet i virksomhetens forhold kreves det imidlertid at dere ikke har annet passende arbeid å tilby de arbeidstakerne som sies opp.

Interesseavveining
Det må også foretas en interesseavveining mellom virksomhetens behov for oppsigelse og de ulemper en oppsigelse påfører den enkelte arbeidstaker. For arbeidstakere som rammes ekstra hardt av oppsigelsen så kan interesseavveiningen medføre at det ikke likevel er saklig grunn for oppsigelse av denne arbeidstakeren, selv om det foreligger påtrengende økonomisk behov for nedbemanning hos dere.

Dere skriver at det vurderes som nødvendig å si opp størstedelen av de permitterte arbeidstakerne. Dere kan imidlertid ikke fritt velge hvem som skal sies opp, og at dette skal være de som er permittert. Utvelgelsen av hvem som skal sies opp må bero på saklige kriterier. Ansiennitet, faglige kvalifikasjoner og sosiale hensyn er eksempler på kriterier som anses som saklige.

Som hovedregel skal utvelgelseskretsen utgjøre hele virksomheten. Det vil si at dere må vurdere hele arbeidsstokken opp mot de saklige kriteriene, og ikke bare de permitterte arbeidstakerne. Dersom virksomheten deres er bundet av tariffavtaler så vil disse kunne legge føringer på hvilke utvelgelseskriterier som kan benyttes.

Prosessuelle krav

Oppsigelsene må videre oppfylle formkravene som oppstilles i arbeidsmiljøloven. Det innebærer at den enkelte oppsigelse må gis skriftlig. Videre må den inneholde opplysninger om visse forhold: arbeidstakers rett til å kreve forhandling, reise søksmål og å stå i stillingen under tvist om oppsigelse, fristen for utøvelse av disse rettighetene, fortrinnsrett til ny stilling og hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Det må videre gjennomføres drøfting med den enkelte arbeidstaker før beslutning om oppsigelse tas. For masseoppsigelser der over 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager sies opp på grunn av virksomheten forhold stiller loven skjerpede krav til informasjon og drøfting med arbeidstakernes tillitsvalgte tidlig i prosessen.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS