45 dødsulykker i arbeidslivet i 2016

Det ble registrert 45 dødsulykker i arbeidslivet i 2016. Det var flere enn året før, men antallet har gått ned siden tusenårsskiftet melder SSB.

Publisert

Tilsynsmyndighetene registrerte fem flere arbeidsulykker med dødelig utfall i 2016 enn året før, viser statistikken over Arbeidsulykker. Av alle dødsulykkene i 2016 utgjorde helikopterulykken ved Turøy i april nesten 30 prosent.

Fra år 2000 er det imidlertid en nedgang på 41 dødelige ulykker.

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til relevant tilsynsmyndighet, herunder Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet.

Arbeidstilsynet er den av tilsynsmyndighetene i Norge som dekker flest næringer, flest sysselsatte og som årlig registrerer flest antall dødsulykker på sitt tilsynsområde. Tilsynet registrerte likevel syv færre dødsulykker i 2016 enn i 2015.

På Luftfartstilsynets tilsynsområde ble det imidlertid registrert 15 dødsulykker i 2016 mot ingen i 2015. Av de 15 dødsulykkene som ble registrert på Luftfartstilsynets tilsynsområde i 2016, var 13 knyttet til Turøy-ulykken.

Flest menn dør på jobb

Av alle som omkom på jobb i 2016, var det to kvinner og 43 menn. Det er stadig innenfor næringsgruppene transport og lagring (ni dødsulykker) og bygge- og anleggsvirksomhet (ni dødsulykker) de fleste dødsulykkene skjer. Dette er næringsgrupperinger som tradisjonelt er mannsdominert.

Den største nedgangen i tallet på arbeidsulykker med dødelig utfall siden årtusenskiftet har funnet sted innenfor næringsgruppen jordbruk, skogbruk og fiske. Mens det ble registrert 26 dødsulykker i 2000, ble det registrert 13 i 2008 og 5 i 2016.

Færre dødsulykker over tid

Til tross for at det har vært en økning i antall arbeidsulykker med dødelig utfall siden 2015, er 2016 året med tredje lavest antall siden 2000. Kun i 2015 (40) og 2006 (42) registrerte landets tilsynsmyndigheter færre dødsulykker enn i 2016.

De fleste arbeidsulykkene med dødelig utfall finner sted på Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratets tilsynsområder. På begge områdene har det imidlertid vært en reduksjon siden 2000, henholdsvis 56 og 81 prosent. På Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynets områder er det som regel ingen eller langt færre av denne typen ulykker som årlig blir registrert. 2016 var således et unntak når det gjelder dødsulykker på Luftfartstilsynets myndighetsområde.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS