COLOURBOX1143798.jpg
COLOURBOX1143798.jpg

Kan en prosjektleder kreve overtidsbetaling?

Dersom en prosjektleder har en avtale om at overtid er inkludert i lønnen, kan vedkommende likevel kreve overtidsbetaling?

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Hei!

Vi har en prosjektleder som har krevd overtidsgodtgjørelse, og lurer på om dette er noe han har krav på. I hans arbeidsavtale står det at lønnen inkluderer overtid. Da kan han vel ikke ha krav på overtidsbetaling? Han har ikke en ledende stilling.

Advokat Jens Kristian Johansen.

Særlig uavhengig stilling

Arbeidsmiljøloven er ufravikelig og det betyr at selv om partene har inngått en avtale, kan ikke lovens minimumsrettigheter fratas arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 inneholder detaljerte regler om arbeidstakeres arbeidstid. De offentligrettslige hensyn som ligger bak reglene innebærer at bestemmelsene som utgangspunkt er preseptoriske. Bestemmelsene kan kun fravikes i den utstrekning lovreglene gir adgang til det, jf. aml. § 1-9.

Av aml. § 10-12 nr. 2 fremgår det at de fleste av lovens bestemmelser om arbeidstid ikke gjelder for arbeidstakere som kan sies å ha en ”særlig uavhengig stilling” i virksomheten. Bestemmelsen er ment å omfatte arbeidstakere som ikke har en ledende stilling som omfattet i bestemmelsens nr. 1, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger.

Spørsmålet som du stiller er derfor om din ansatt har en særlig uavhengig stilling eller ikke. Har vedkommende særlig uavhengig stilling, kan dere avtale at overtidsgodtgjørelse er inkludert i lønnen, har vedkommende ikke særlig uavhengig stilling, kan dere ikke gyldig inngå en slik avtale.

Den nærmere vurdering av om en stilling er å betrakte som ”særlig uavhengig” etter loven beror på en konkret vurdering. Avgjørende synes blant annet å være om den enkelte arbeidstaker kan påvirke egen arbeidsmengde og treffe selvstendige avgjørelser av noen betydning.

Momenter i vurderingen:

Kontroll med egen arbeidstid

Et moment som særlig er trukket frem i lovens forarbeider er hvorvidt arbeidstakeren må sies å ha kontroll med egen arbeidstid og/eller har en fleksibel arbeidstid.

En ”særlig uavhengig stilling” må innebære en tydelig og selvstendig uavhengighet med hensyn til når arbeidsoppgavene organiseres og gjennomføres. Stemplingsur og tilsvarende kontroller med når arbeidstakeren kommer og går, vil som regel være et moment som taler mot at stillingen faller inn under unntaksbestemmelsen i aml. § 10-12 nr. 2. Av bestemmelsens forarbeider fremgår det likevel at det ikke alene er tilstrekkelig at arbeidstakeren kontrollerer sin egen arbeidstid og/eller har en fleksibel arbeidstid.

Valg og organisering av egne arbeidsoppgaver

At arbeidstakeren selv prioriterer og organiserer sine arbeidsoppgaver er, i tillegg til kontroll med egen arbeidstid, et avgjørende moment i vurderingen av om den aktuelle stilling kan sies å være særlig uavhengig.

”Særlig uavhengig stilling” er ment å skulle omfatte de arbeidstakere som selv prioriterer sine arbeidsoppgaver, som selv bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre og hvordan arbeidet skal utføres. For at stillingen skal betraktes som ”særlig uavhengig” bør den derfor ha et element av personalansvar og myndighet til å delegere arbeidsoppgaver til andre.

Lønnsbetingelser

Arbeidstakere i ”særlig uavhengige” stillinger vil ofte ha et lønnsnivå som forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats utover vanlig arbeidstid. Lønnens størrelse er ikke å anse som et avgjørende moment i vurderingen, men vil i grensetilfeller kunne være et moment av betydning.

Annet

Av andre momenter som vil kunne spille inn i vurderingen nevnes stillingstittel, stillingens plassering i organisasjonen, arbeidsavtale og stillingsinstruks.

Det er vanskelig å angi konkret hva som betraktes som ”uavhengig stilling”, da dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Av den grunn bør arbeidsgivere også vurdere hver enkelt arbeidstakers stilling konkret, ikke hver ”stillingskategori”.

Det må gjennomføres en konkret vurdering og dersom man kommer til at vedkommende ikke har en særlig uavhengig stilling, må det vurderes om han er pålagt å jobbe overtid.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

"
Powered by Labrador CMS