(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kan vi avtale overtidsarbeid utover reglene?

UKENS JURIDISKE DILEMMA. En bedrift ønsker å ansette en avdelingssjef i en fleksibel stilling der de har mulighet å gå utover de normale reglene om overtidsarbeid og overtidsbetaling. Spørsmålet er om det finnes mulighet for å gjøre dette. Les svaret fra vår juridiske ekspert på arbeidsrett, Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei!
Jeg skal ansette ny
avdelingssjef for shippingavdelingen i min bedrift. Da stillingen er krevende og til tider innebærer svært mye arbeid, ønsker jeg å utforme en arbeidsavtale som er fleksibel med hensyn til overtidsarbeid og overtidsbetaling. Er det noen mulighet for å komme utenfor reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid/overtid, eller er dette noe alle har krav på?

Som hovedregel er alle arbeidstakere omfattet av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljølovens kapittel 10. Kapittelet inneholder blant annet grenser for alminnelig arbeidstid og rett på overtidstillegg, og formålet med reglene om arbeidstidsbegrensninger er å unngå helsemessige og sosiale belastninger.

Unntak fra arbeidstidsreglene for ansatte i ledende og særlig uavhengige stillinger – arbeidsmiljøloven § 10-12

Arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2) fastslår at kapittel 10 i hovedsak ikke kommer til anvendelse for arbeidstakere i "ledende stilling" og "særlig uavhengig stilling".

Dersom arbeidstaker innehar en ledende eller særlig uavhengig stilling, står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å forhandle frem egne betingelser for arbeidstid og eventuell overtidskompensasjon i arbeidsavtalen.

Hvilke stillinger anses som "ledende"?

Hvorvidt en stilling er "ledende" i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12 kan ikke besvares generelt, men må vurderes konkret. En overordnet retningslinje for vurderingen er om den aktuelle stillingen er av ledende art. Da denne retningslinjen likevel er relativt skjønnsmessig, må det foretas en konkret avveiing av flere momenter i det enkelte tilfellet for å kunne avgjøre om en stilling er ledende etter § 10-12.

Forarbeidene presiserer at unntaket i § 10-12 (1) for det første tar sikte på arbeidstakere som innehar klare lederfunksjoner. At vedkommende som du skal ansatte får tittel som "avdelingssjef" er ikke avgjørende, du må vurdere nærmere hans ansvar, oppgaver og hvilke fullmakter som ligger i stillingen for å konkludere om hvor vidt dette er en "ledende stilling" etter aml. § 10-12.

Momenter som kan tillegges vekt i denne vurderingen er blant annet om vedkommende vil ha;

 • Personalansvar
 • ansettelses- og oppsigelsesmyndighet
 • delegasjonsmyndighet
 • resultatansvar
 • fagansvar ansvar for opplæring og personalplanlegging
 • ansvar for internkontroll og HMS
 • frihet til å fastlegge egen arbeidstid, lønnsnivå og plassering i organisasjonen

Hvilke stillinger anses som "særlig uavhengige"?
Unntaket for "særlig uavhengige stillinger" fra arbeidstidskapittelet tar sikte på å omfatte overordnete og ansvarsfulle stillinger, men som likevel ikke har lederfunksjoner som nevnt over. Det er ikke tilstrekkelig for å komme utenom arbeidstidsreglene at stillingen er "uavhengig", den må være "særlig uavhengig". Dette betyr at det skal en del til før man kan konkludere på at en stilling går inn under unntaket.

Som for ledende stillinger, må også spørsmålet om en stilling er "særlig uavhengig" besvares etter en konkret helhetsvurdering av stillingens innhold. Inn under denne helhetsvurderingen vil blant annet følgende momenter kunne tillegges vekt:

 • om stillingen er overordnet
 • om stilingen har personalansvar
 • om stilingen er tillagt selvstendige og viktige ansvarsområder
  delegasjonsmyndighet
 • om arbeidstaker selv kan velge eller prioritere arbeidsoppgaver
 • om arbeidstaker kan bestemme når og hvordan arbeidet skal utføres
 • om arbeidstaker kan fastlegge egen arbeidstid
 • om arbeidstaker har fullmakt til å disponere rettslig og økonomisk på vegne av virksomheten, lønnsnivå, stillingsbetegnelse og organisatorisk innplassering

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine@askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Powered by Labrador CMS