Pappaperm 1
Pappaperm 1

Lov og rett ved permisjoner

Hvilke rettigheter har en arbeidstaker i permisjon dersom arbeidsforholdet endres i løpet av fraværet? Her er en oversikt over reglene som gjelder.

Publisert

Har arbeidstakeren krav på å få samme stilling når vedkommende kommer tilbake fra permisjon?

Har man krav på det samme kontoret og de samme arbeidsoppgavene, og hva med lønnsforhandlingene som har skjedd når man har vært borte? Kan man kreve de samme lønnsjusteringene som andre?

At en arbeidstaker går ut i permisjon, endrer ikke på det faktum at vedkommende har en arbeidsavtale. Avtalen pålegger arbeidsgiver og arbeidstaker plikter og rettigheter.

Saklig grunn

I praksis vil det bety at arbeidstakeren har krav på å bli behandlet på samme måte som om vedkommende ikke var ute i permisjon.

Arbeidstaker har altså krav på å få tilbake samme lønn og stilling som han/hun hadde tidligere når permisjonen er over.

Arbeidsgivere vil ikke ha saklig grunn til å si opp eller endre en arbeidsavtale med den begrunnelse at en arbeidstaker er ute i permisjon. Blir arbeidsavtalen endret/sagt opp i forbindelse med permisjon ved graviditet/fødsel vil dette også være direkte i strid med likestillingsloven.

Arbeidsgivers styringsrett

Mange opplever når de kommer tilbake fra en permisjon at de har fått et annet kontor. Ofte kan også arbeidsoppgavene ha endret seg.

Arbeidsgiver har i kraft av sin styringsrett rett til å bestemme hvem som skal jobbe med hva og hvordan ting skal gjøres i selskapet/virksomheten.

Arbeidsgiver kan imidlertid ikke ensidig endre arbeidsforholdene slik at "grunnpreget" ved stillingen blir vesentlig endret.

Endringsoppsigelse

Dersom "grunnpreget" i arbeidsavtalen er endret, vil det i realiteten foreligge en oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny jobb. Da må kravene til saklig og formelt riktig oppsigelse må være oppfylt. Dette kalles ofte endringsoppsigelse.

Det blir med andre ord viktig å trekke opp en grense for hva som ligger innenfor stillingen og hva som ligger utenfor.

Innhold i stillingen

Ved vurderingen av hva som kan skje av endringer må det blant annet tas hensyn til det innhold stillingen har hatt til nå.

Hvis arbeidstakeren har hatt én type arbeid over tid, må det mer til for å kunne gjøre forandringer, enn hvis stillingen til stadighet har endret seg og arbeidstakeren har vært tillagt ulike oppgaver.

Små endringer

Siden arbeidsavtalen setter grensene for hvilke endringer som kan gjøres vil en arbeidstaker som regel ikke kunne protestere på at han eller hun har fått en annen kontorpult, et annet kontor eller liknende.

Dette vil være små endringer som vanligvis ikke reguleres av arbeidsavtalen, og vil således heller ikke være egnet til å endre dens "grunnpreg".

Omorganiseringer

Ved omorganiseringer skal ansatte i permisjon behandles på samme måte som øvrige ansatte. Dersom omorganiseringen er så omfattende at hovedinnholdet i arbeidsavtalen er endret, vil det også her være snakk om en endringsoppsigelse.

Lønnsøkning i permisjonen

Noen ganger ser en at arbeidstakere som er ute i permisjon, ikke får samme lønnsøkning som de kunne forventet hvis de var i jobb. I slike situasjoner må en som regel foreta en konkret vurdering for å finne om, og eventuelt i hvilken grad, arbeidsgiver har opptrådt klanderverdig.

Størrelsen på lønn reguleres ikke i lovverket. Dette medfører at en ikke kan kreve en bestemt lønnsøkning med loven i hånd.

Det er imidlertid vanlig å finne bestemmelser i tariffavtaler om størrelse på, og regulering av lønn. I slike saker vil det derfor alltid være lurt å undersøke den eller de tariffavtaler bedriften/virksomheten er bundet av.

Foreldrepermisjon

Et tema som kan komme opp i disse tilfellene er om arbeidsgiver forskjellsbehandler den som er ute i foreldrepermisjon, og i så måte opptrer i strid med den lovgivningen som skal hindre diskriminering.

Justering av lønnsnivå skjer som regel på grunnlag av individuell innsats. Det er derfor vanskelig å si hvorvidt en arbeidstaker har fått det vedkommende "har krav på", eller om personen er forskjellsbehandlet.

Dersom arbeidstakeren tilhører en gruppe hvor alle har fått samme lønnsøkning, bortsett fra den som var ute i permisjon, kan dette noen ganger tyde på at forskjellsbehandling har funnet sted.

Dersom det er grunn til å tro at det er skjedd en forskjellsbehandling på grunn av fødselspermisjon, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at dette ikke er i strid med likestillingsloven.

Artikkelen er skrevet av Compendia, et selskap som leverer inter- og intranettbaserte personalverktøy. Selskapets jurister er Personal og Ledelses ekspertpanel for alt som handler som deg og jobben.

"
Powered by Labrador CMS