Homofil cbox 1022477
Homofil cbox 1022477

Våger du å bryte heteronormen?

50 pro­sent av alle homo- eller bi­seksuelle skju­ler sin leg­ning på ar­beids­plas­sen. Det bør det bli en end­ring på. En leder må ha være modig for å kunne bryte mot hetero­normen.

Publisert

Ill. foto: Colourbox.com

Halv­par­ten av alle homo-, bi- eller trans­sek­su­el­le per­so­ner skju­ler sin sek­su­ell leg­ning på job­ben.Både ledere og fag­for­en­inger bør en­ga­sje­re seg mer ak­tivt i spørs­målet, skri­ver HMS Magasinet.

Ny rekruttering med nye ledere

Stig Orust­fjord, leder i Svensk chefs­förening, ser en mulighet for å få flere ledere med andre hold­nin­ger, etter­som ma­jo­ri­te­ten av alle sven­ske le­de­re byttes ut innen fem-seks år.

- Får vi da inn men­nes­ker med an­nen bak­grunn i le­der­stil­lin­ge­ne, kom­mer de til å re­krut­te­re an­ner­le­des. Da kan vi høvle ned disse dis­krimi­nerings­tersklene. For­uten de etis­ke as­pek­te­ne går vi glipp av en masse god kom­pe­tan­se om vi ikke re­krut­te­rer bredt.

Les også: Fire av ti homofile mener deres seksuelle legning er et hinder for karrieren

Våg å inkludere

I følge ekspertene oppstår problemene sjeldent i selve rekrutteringsprosesen, men der­imot når ar­beids­ta­ke­ren er vel etab­lert på en arbeids­plass. Få våger å være åpne.

For å få folk til å være ærlig krevers det dyktige ledere som våger å inkludere.

Ingen enkel praksis

Hvor­dan skal en le­der kon­kret for­hol­de seg for å ska­pe et in­klu­de­ren­de ar­beids­kli­ma?

En godt start er at vi må våge å stil­le spørs­mål ved de vur­de­rin­ger vi selv gjør, og være åpne på å kon­fron­te­re dem.

Med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­ser er et godt in­stru­ment for å fin­ne ut om noen fø­ler seg dis­kri­mi­nert på grunn av sin sek­su­el­le leg­ning.

For en le­der er det vik­tig å føl­ge sitt ind­re kom­pass. Det kre­ves stort mot å ar­bei­de med disse spørs­må­le­ne.

"
Powered by Labrador CMS