Konflikt cb998222 bredde
Konflikt cb998222 bredde

Fem gode råd mot trusler og vold

Vet du hvor­dan du skal re­age­re hvis du plut­se­lig ut­set­tes for trus­ler el­ler vold på job­ben? Langt fra alle ledere eller arbeidstakere ar­beids­ta­ke­re vet hvor­dan de bør opp­tre el­ler hvor­dan de best kan fore­byg­ge mot sli­ke epi­so­der.

Publisert

Det fin­nes fak­tisk gan­ske man­ge men­nes­ker som opp­le­ver vold i en el­ler an­nen sam­men­heng på job­ben.

Det­te er ald­ri lett å tak­le, ver­ken for deg el­ler kol­le­ge­ne. Det vik­tig­ste er der­for å fore­byg­ge, skriver HMS-magasinet.

Warny Mandrup i det dan­ske Videncenter for arbejdsmiljø har fun­net fram til fle­re gode råd for å fore­byg­ge og hånd­te­re vold og trus­ler.

Du blir selv­føl­ge­lig ikke ut­lært av dis­se rå­dene, men de kan være en god spi­re til å kom­me igang.

" 1. Fo­re­bygg med re­spekt

Man­ge kon­flik­ter kan unn­gås hvis du prø­ver å for­stå de men­nes­ke­ne du ar­bei­der med. Kan­skje ska­per det frust­ra­sjon og uro der­som det tar fle­re uker å få au­di­ens hos en saks­be­hand­ler el­ler hvis en pa­si­ent må vente i ti­me­vis på et akutt­mot­tak.

Hvis det­te er til­fel­let, må du og dine kol­le­ger se om dere kan til­ret­te­leg­ge ar­bei­det på en annen måte. Noen gan­ger kan selv små end­rin­ger ska­pe en mye bedre og trygg stem­ning.

Det er en god idé hvis dere på ar­beids­plas­sen kan lage en plan for å unn­gå vold.

2. Skaff deg kunn­skap om kon­flik­ter

Det er vik­tig at du vet hvor­dan du bør re­age­re hvis du skul­le bli ut­satt for vold.

Det er in­gen grunn til å være flau hvis du sy­nes en kon­flikt er van­ske­lig å sty­re. Kon­flikt­hånd­te­ring er noe som må læ­res.

Be om å få gå på kurs. In­gen blir liv­red­de­re uten å kun­ne svøm­me først.

3. Gi el­ler finn hjelp

Når du er vit­ne til en kon­flikt, er det vik­tig at du for­sø­ker å gå inn og megle. Hvis du ikke tør å blan­de deg inn, hent hjelp.

4. Snakk ro­lig og nøy­tralt

Har du mot til å gå inn og dem­pe ge­myt­te­ne, skal du opp­tre al­min­ne­lig og still­ferdig.

Sørg også for å ta ut­gangs­punkt i deg selv og det du opp­le­ver, frem­for å be­brei­de den ene el­ler den and­re part.

5. Ta deg av den som ram­mes

Hvis det li­ke­vel går galt og en av dine kol­le­ger blir ut­satt for vold, skal du først og fremst vise om­sorg for den ram­me­de.

Det må fin­nes noen som kan ta imot ham el­ler hen­ne. Ved­kom­men­de må gis tid og lov til å snak­ke om det. Hvis det er be­hov for det, bistå med å skaf­fe pro­fe­sjo­nell kri­se­hjelp.

Ofte snak­ker vi ikke så mye om vold på ar­beids­plas­sen. Alle ten­ker lik­som at dette er en del av ar­bei­det, noe som vi mer el­ler mind­re må ak­sep­te­re. Men det er vik­tig at vi snak­ker om det, hver gang, anbefaler Mandrup.

Kilde: Godt Arbejde

"
Powered by Labrador CMS