Ill.foto:Colourbox

Flere får mer utbetalt i alderspensjon med AFP

I mars 2019 mottok 76 300 alderspensjonister også AFP. Antallet er mer enn doblet de siste fem årene. Denne gruppen mottar i gjennomsnitt 5 600 kroner i AFP i måneden. Det tilsvarer et påslag på alderspensjonen på nesten 30 prosent.

Publisert

Nye tall fra NAV viser at antallet alderspensjonister med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har økt med over 140 prosent siden mars 2014.

– Avtalefestet pensjon i privat sektor er nå en viktig del av pensjonsøkonomien til stadig flere alderspensjonister, og vil bli enda viktigere i årene som kommer. Ved utgangen av 2030 venter vi at det er 178 000 alderspensjonister med slik AFP, uttaler seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien.

Store endringer i 2011

AFP i privat sektor er aktuell for personer som avslutter yrkeskarrieren i privat sektor. Arbeidsgiver må være tilsluttet en tariffavtale hvor AFP inngår. Ordningen ble vesentlig endret i 2011, og nå kan AFP fritt kombineres med arbeid. AFP består av et livsvarig påslag til alderspensjonen, samt et tidsbegrenset tillegg til mottakere i alderen 62–66 år. Av den gjennomsnittlige AFP-ytelsen på 5 600 kroner i måneden, er det 4 700 kroner per måned som er livsvarig.

– Tidligere var AFP i privat sektor utelukkende en ordning for å tre ut av arbeidslivet tidlig. Etter omleggingen i 2011 har AFP i denne sektoren blitt en form for tilleggspensjon til alderspensjonen, sier seksjonssjef Lien.

Han legger til at ordningen nå også kommer personer til gode som fortsetter i arbeid utover 67 år, noe som gjør det mer attraktivt å jobbe lenger. Det er opp til den enkelte å velge når uttaket av AFP i privat sektor starter, tidligst fra 62 år og senest ved 70 år.

Offentlig sektor kommer etter

Partene i arbeidslivet ble i 2018 enige om hovedtrekkene i en omlegging av AFP i offentlig sektor. Offentlig AFP vil bli mer lik privat sektor, med et livslangt påslag til alderspensjonen som også skal kunne kombineres fritt med arbeid.

– Ny offentlig AFP vil gi et mer fleksibelt pensjonssystem også for offentlig ansatte, og vil trolig gi positive effekter på sysselsettingen blant seniorer i det offentlige, sier Lien.

De første utbetalingene med ny ordning vil skje i 2025.

Powered by Labrador CMS