Mange bedrifter sender nå ut permitteringsvarsel for første gang.
Mange bedrifter sender nå ut permitteringsvarsel for første gang.

Hva må et permitteringsvarsel inneholde?

Mange bedrifter må sende ut permitteringsvarsel til sine medarbeidere. Hva skal et slikt brev inneholde?

Spørsmål:

Vi må sende ut permitteringsvarsel og lurer på hva vi må ta inn i brevet til de ansatte?

Her kan du lese svaret fra advokat Jens Kristian Johansen som er partner i advokatfirmaet Hjort:

Om forfatteren

Om forfatteren

Advokat Jens Kristian Johansen er spesialist på arbeidsrett, diskriminering og pensjon. Han er partner i advokatfirmaet Hjort, hvor han yter bistand både til private og offentlige selskaper, arbeidstakere og arbeidstakerforeninger. Han er også fast medlem av Diskrimineringsnemnda.

Et permitteringsvarsel skal inneholde informasjon om permitteringens årsak. I disse dager kan det for eksempel være:

Arbeidsgiver er dessverre nødt til å permittere da myndighetene har besluttet at vår virksomhet må stenge under den rådende Korona pandemien. Vi må derfor permittere våre ansatte.

I tillegg skal permitteringsvarselet inneholde dato for utsendelsen. Videre skal det inneholde hvilken dato permitteringene skal iverksettes.

Varselet skal mottas 14 dager før permitteringen iverksettes og bør inneholde opplysninger om hvorfor permitteringen finner sted. Det skal også fremgå av varselet hvor lenge permittering vil vare. Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen varselet blir mottatt av arbeidstakeren.

Ved permittering på grunn av uforutsette hedninger som nevnt i arbeidsmiljøloven (aml) § 15-3 (10) er det 2 dagers varsel. Statsråden har uttalt at Koronaviruset er uforutsett hending som hjemler 2 dagers varsel.

Unntaket «uforutsette hendelser» har ingenting med regjeringens krisepakke da dette følger av Hovedavtalen og gjaldt også før Koronaviruset.

I Hovedavtalen følger det av § 7-3 (2) følger det at varslingsfristen er 2 dager der det har oppstått slike uforutsette hendinger som nevnt i aml. § 15-3 (10).

I aml. § 15-3 (10) følger det:

Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, og arbeidstaker derfor sies opp, kan oppsigelsesfristen overfor arbeidstakere ved det arbeid som må innstilles, settes ned til 14 dager regnet fra hendelsen

Merk at Hovedavtalen § 7-3 (2) viser til hendingene, altså ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser, for at 2 dagers varslingsfrist skal få anvendelse.

Det bør fremgå av varselet hvorfor man eventuelt benytter 2 dagers varslingsfrist.

Videre skal det i varselet informeres om permitteringens sannsynlige lengde. Det kan bli endret underveis, men det skal altså fremgå av varselet.

Det må også fremgå om det er en hel eller delvis permittering.

I tillegg til at et permitteringsvarsel skal varsle den ansatte, så er det viktig dokumentasjon i forbindelse med at de ansatte vil søke om dagpenger. For å lette denne saksbehandlingen, så har NAV oppfordret arbeidsgivere til å opplyse om følgende i permitteringsvarselet.

- Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 

- Den permittertes stillingsstørrelse 

- Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

NAV skiller ikke mellom varselet og bevis, så ovennevnte tre punkter som NAV oppfordrer til at arbeidsgivere informerer om, kan følge av permitteringsvarselet eller permitteringsbeviset, hvis arbeidsgiver velger å sende dette i to utsendelser.

Powered by Labrador CMS