I disse dager er det dessverre mange virksomheter som må permittere medarbeidere.
I disse dager er det dessverre mange virksomheter som må permittere medarbeidere.

Advokaten svarer: Hvordan gjennomfører vi permitteringer?

Mange bedrifter må dessverre igangsette permitteringer i disse dager. Men hvordan gjør man det?

Hei,

Vi har som veldig mange andre om dagen, behov for å redusere kostandene. Vi må derfor igangsette permittering.

Hvordan gjør vi dette?

Advokat Jens Kristian Johansen i advokatfirmaet Hjort svarer:

Om forfatteren

Om forfatteren

Advokat Jens Kristian Johansen er spesialist på arbeidsrett, diskriminering og pensjon. Han er partner i advokatfirmaet Hjort, hvor han yter bistand både til private og offentlige selskaper, arbeidstakere og arbeidstakerforeninger. Han er også fast medlem av Diskrimineringsnemnda.

Permittering er et midlertidig opphør av lønns- og arbeidsplikt etter påbud fra arbeidsgiver.

For å gå til permittering av ansatte må virksomheten ha saklig grunn. Som utgangspunkt vil saklig grunn for permittering foreligge når en arbeidsgiver for en begrenset periode ser at arbeidsstokken ikke kan beskjeftiges på en for bedriften forsvarlig måte.

Adgangen til permittering er ulovfestet, men bestemmelsene om permittering i Hovedavtalen mellom LO-NHO antas å gi uttrykk for gjeldende ulovfestet rett.

For veldig mange virksomheter så er det åpenbart at dagens situasjon gir saklig grunn til å permittere.

Koronavirus og den unntakstilstand vi er i når oppfyller vilkårene for å permittere.

Fremgangsmåte ved permittering

Vurder grunnlaget for permittering

Arbeidsgiver må vurdere om det foreligger saklig grunn for å iverksette permittering. Det bør dokumenteres at det er foretatt en kvalifisert vurdering av virksomhetens forhold på dette punktet.

Drøft permitteringsgrunnlaget med de ansatte/tillitsvalgte

Jeg anbefaler at arbeidsgiver innkaller de ansatte/tillitsvalgte til et møte på skype før beslutningen om permittering tas og at de ansatte/tillitsvalgte får anledning til å uttale seg. De sentrale spørsmålene som bør drøftes er behovet for permitteringer, mulige alternativer til permittering, omfanget og varigheten av permitteringene og eventuelt prinsipper for utvelgelsen av arbeidstakere.

Det bør utarbeides referater fra møtet. Her bør det fremkomme hvilken informasjon som er gitt, hvilke spørsmål som er drøftet og hva partene er uenige og enige om.

Melding til NAV om permitteringene

Melding om permittering skal så tidlig som mulig gis til NAV dersom minst 10 arbeidstakere permitteres uten lønn eller i mer enn fire uker får sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 %, jf. arbeidsmarkedsloven § 8 første ledd første punktum.

NAV skal varsles så tidlig som mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkaller til drøftelser, jf. ovenfor.

Foreta en saklig utvelgelse av arbeidstakere

Det er kun selskapets ansatte som kan permitteres. For medarbeidere som arbeider som selvstendig næringsdrivende (oppdragstakere) må det inngås individuelle avtaler med disse, alternativt at kontraktene sies opp.

Det må foretas en saklig utvelgelse av hvem som skal permitteres. Samtlige arbeidstakere skal som hovedregel inngå i vurderingen. Ansiennitet og kompetanse er som ved nedbemanning saklige kriterier ved utvelgelse, men også andre saklige kriterier kan benyttes.

For bedrifter som er tariffbundne gjelder ansiennitetsprinsippet. Det vil si at utgangpunktet må tas i ansiennitet, men at ansiennitet kan fravikes dersom saklig grunn for dette foreligger, typisk ved at arbeidsgivers behov under permitteringen, arbeidstakers kvalifikasjoner/kompetanse og/eller arbeidstakers sosiale forhold tilsier at tjenestetiden ikke bør være avgjørende i utvelgelsen. Arbeidsgiver står friere i utvelgelsen av arbeidstakere under permittering enn ved ordinære oppsigelser. Bedrifter som ikke er tariffbundne står enda friere i forhold til ansiennitet, men arbeidsgivere må være sikre på at det de legger vekt på er riktig faktum, f. eks. der man legger vekt på kompetanse, herunder forskjellige utdannelser så må det stemme.

Det er adgang til å iverksette rullerende permittering. Dette kan for eksempel skje ved at man permitterer arbeidstakerne annenhver dag eller annenhver uke. Dette regnes som 50 % permittering av den enkelte, og utløser full arbeidsgiverperiode for hver av de permitterte.

Arbeidsgiver må ta en beslutning

Etter at ovennevnte er gjennomført og permittering fortsatt skal iverksettes, må arbeidsgiver sende et permitteringsvarsel og et permitteringsbevis. Normalt må det varsles 14 dager før permittering kan iverksettes. Dersom uforutsette hendelser inntreffer, kan varslingsfristen gjennomføres på 2 dager. I mange virksomheter vil under de rådende omstendighetene denne unntaksregelen på 2 dager komme til anvendelse.

Powered by Labrador CMS