colourbox_sparken
colourbox_sparken

Venter flere ledige i 2010

Ledigheten vil øke svakt fram til årsskiftet. NAV venter 80 000 arbeidsledige som gjennomsnitt for 2010. Dette er en økning på 10 000 fra 2009 og tilsvarer en arbeidsledighet på 3,1 prosent, viser ny prognose.

Publisert

I tråd med prognosen som ble utarbeidet for tre måneder siden, venter NAV 80 000 arbeidsledige i gjennomsnitt til neste år også. (Ill.foto: Colourbox)

- Vi venter at norsk økonomi vil bedre seg i løpet av 2011. Som en følge av dette vil etterspørselen etter arbeidskraft øke svakt til neste år. Dermed venter vi at ledigheten vil begynne å falle utover i 2011, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Stabil etterspørsel

- Antall ledige stillinger har det siste halvåret flatet ut, noe som viser at etterspørselen etter arbeidskraft nå er mer stabil. Dette har bidratt til at ledighetsveksten utover i 2009 og i begynnelsen av 2010 har vært mer moderat. I tillegg har det økte tiltaksnivået hatt betydning, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

I løpet av det siste halve året har ledigheten økt med 5 000 personer. Til sammenligning økte ledigheten med 25 000 personer fra oktober 2008 – april 2009.

Bedring i bygg og anlegg

Det er tegn til at aktivitetsnedgangen innenfor bygge- og anleggsnæringen stoppet opp på slutten av 2009. Med utsikter til generelt bedrede framtidsutsikter og mindre usikkerhet rundt utviklingen i boligprisene, forventer NAV at aktiviteten i næringen vil ta seg noe opp og ledigheten gå noe ned i år og neste år.

Usikkert i industrien

Etter flere år med sterk vekst i oljeinvesteringene ser det ut til at konkurransen i leverandørindustrien har hardnet til.

- Vi venter at oljeinvesteringene i 2010 og 2011 vil synke svakt og at sysselsettingsbehovet i leverandørindustrien avtar noe. Usikkerheten rundt utviklingen framover på dette området er imidlertid høy, og trolig vil utviklingen i oljeprisen spille en vesentlig rolle, sier Saglie.

Økt eksport

Norge har en åpen økonomi med mye handel med utlandet. Derfor har den økonomiske utviklingen internasjonalt stor betydning for Norge. Våre handelspartnere har hatt en bedring i økonomien og vår eksport av tradisjonelle varer har økt moderat siden i fjor sommer. Vi venter at denne trenden vil fortsette i år og til neste år.

Usikkerhet rundt offentlig gjeld

En viktig årsak til den økonomiske bedringen både nasjonalt og internasjonalt er de kraftige finans- og pengepolitiske tiltakene som ble satt i verk som følge av finanskrisen. Det knytter seg nå stor usikkerhet til utviklingen i den offentlige gjelden i mange land og om man klarer å avvikle tiltakene uten at vi får et sterkt fall i verdensøkonomien.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS