COLOURBOX561827---skrive-at.jpg
COLOURBOX561827---skrive-at.jpg

Krav på sluttattest

Ved avslutning av et arbeidsforhold har arbeidstaker krav på sluttattest. Arbeidsmiljøloven stiller visse krav til hva denne attesten skal inneholde.

Publisert

En attest skal gis uoppfordret. (Ill.foto: Colourbox)

Alle arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på attest fra arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 15-15.

Loven stiller krav om at attesten skal være skriftlig. Det betyr at kravet ikke er oppfylt dersom arbeidsgiver for eksempel kun sier seg villig til å være referanseperson for fremtidige jobbsøknader.

Arbeidstaker skal ikke måtte be om attesten, denne skal gis uoppfordret av arbeidsgiver.

Attestens innhold

Loven har oppstilt noen minimumskrav til hva attesten skal inneholde: ” Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.” Se arbeidsmiljøloven § 15-15 (1) annet punktum.

De fleste av disse minstekravene er ”faktaopplysninger” som ikke behøver å utbroderes nærmere. Når det gjelder å oppgi hva ”arbeidet har bestått i” må det imidlertid kunne kreves at attesten gir et innblikk i hva vedkommendes arbeidsoppgaver har bestått i – utover kun å oppgi stillingstittel eller lignende.

Dette er de minimumsvilkår som en attest skal inneholde, og er således ikke til hinder for at arbeidsgiver kan velge å gi en mer utførlig attest.

Subjektiv vurdering

Ofte vil en sluttattest også inneholde arbeidsgivers subjektive vurderinger av arbeidstaker og vedkommendes utførelse av arbeidet osv. Da er det viktig å huske på at loven ikke pålegger arbeidsgiver dette, men loven er heller ingen hindring. Attestens formål er blant annet å gi dokumentasjon til fremtidige arbeidsgivere om det arbeidsforholdet som er avsluttet.

Arbeidsgiver bør derfor ha adgang til å gi saklige opplysninger om arbeidsforholdet – dette også selv om arbeidstaker ikke selv ønsker en mer ”utfyllende” attest. I noen arbeidsforhold eller bransjer er det også over tid utviklet seg en sedvane om hvordan en attest skal utformes.

Arbeidsgiver kan imidlertid være avskåret fra å gi en mer utfyllende attest på grunn av at man er bundet av tariffavtale eller annen avtale som begrenser arbeidsgivers styringsrett. Det er da vanlig at tariffavtalen inneholder eksakte opplysninger om hvordan attesten skal utformes.

Avskjed

Arbeidstakere som er blitt avskjediget i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-14 har også krav på sluttattest som tilfredsstiller lovens krav. I slike tilfeller kan imidlertid arbeidsgiver, uten nærmere angivelse av grunnen, opplyse i attesten at arbeidstaker er blitt avskjediget.

Avlevering

Loven inneholder ikke regler om hvordan attesten skal overleveres til arbeidstakeren – i motsetning til levering av for eksempel oppsigelsesbrev, som skal leveres personlig eller sendes rekommandert, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4.

Bevisbyrden for at attesten er overlevert påhviler imidlertid arbeidsgiveren. Det sikreste er derfor å levere attesten personlig eller sende den rekommandert. Til slutt må det nevnes at arbeidsgiver er forpliktet til å utferdige en sluttattest etter vilkårene i arbeidsmiljøloven § 15-15. Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller denne plikten kan dette medføre erstatningsansvar, pålegg fra arbeidstilsynet og et strafferettslig ansvar.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

Denne reportasjen er fra Personal og Ledelse nr. 2/2010.

Powered by Labrador CMS