Hjemmekontor-CB3358679
Hjemmekontor-CB3358679

Kan vi frata ansatte bruk av hjemmekontor?

UKENS DILEMMA: Mange arbeidstakere benytter hjemmekontor regelmessig og har en avtale enten skriftlig eller muntlig. Spørsmålet er om du kan inndra et slikt tilbud dersom en ansatt først har hatt en slik avtale?

Publisert

Hei!

Vi har en ansatt som mer eller mindre har hatt hjemmekontor i 1,5 år fordi hun bor langt fra arbeidsplassen. I arbeidsavtalen hennes står det at arbeidsstedet er varierende. Vi ønsker i utgangspunktet ikke at ansatte skal kunne kreve hjemmekontor hos oss – kan vi tvinge vedkommende til å komme på jobb?

Arbeidsgivers endringsadgang

Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten forby bruk av hjemmekontor eller kun tillate hjemmekontor på enkelte dager. Dette henger sammen med at det er arbeidsgiver som i utgangspunktet bestemmer hvor arbeidstakerne skal yte sin arbeidskraft. Rettspraksis viser at arbeidsgiver står nokså fritt hva gjelder endring av arbeidssted, også når arbeidssted er angitt i arbeidskontrakten.

Unntaket gjelder for de tilfeller hvor arbeidstakeren har fått en avtalefestet rett til hjemmekontor. Dersom arbeidstakeren har en såkalt individuell rettighet og ikke samtykker til endring, vil arbeidsgiver måtte gå veien om en såkalt endringsoppsigelse.

Hva er avtalt?

Hvorvidt arbeidsgiver kan endre arbeidsstedet til en arbeidstaker, beror på hva som er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom det er avtalt at arbeidstakeren skal arbeide hjemmefra en eller flere dager i uken, vil arbeidsgiver ikke kunne endre dette uten samtykke fra arbeidstakeren.

Normalt følger det ikke av arbeidsavtalen at man har krav på hjemmekontor, men enkelte virksomheter har regler for når dette kan kreves eller søkes om i for eksempel personalhåndbøker. I så fall må det vurderes hvorvidt vilkårene oppstilt her er oppfylt.

Det kan stilles spørsmål ved om arbeidstakeren i dette tilfelle har opparbeidet seg en individuell rettighet ettersom vedkommende over en periode på 1,5 år har arbeidet hjemmefra. Det skal imidlertid nokså mye til før en slik rettighet er opparbeidet i tilfeller hvor det ikke foreligger en konkret avtale.

Det nevnes likevel at svaret vil bero på en konkret vurdering, hvor praksis i virksomheten og hvilke ulemper en endring påfører arbeidstakeren vil spille inn. Vesentlig lengre arbeidsreise eller vesentlig høyere reisekostnader vil for eksempel kunne tale for at arbeidstaker må samtykke til avvikling av hjemmekontoret.

Saksbehandling

Når arbeidsgiver foretar endringer i et arbeidsforhold er det alltid viktig med en god saksbehandling. Vi anbefaler derfor normalt at arbeidsgiver innkaller arbeidstaker til et møte før en endring iverksettes, hvor arbeidstaker kan ta med seg tillitsvalgte dersom det ønskes.

På denne måten får arbeidstaker komme med sine synspunkter på endringen, og arbeidsgiver treffer beslutning om endring basert på riktig faktisk grunnlag. Dersom arbeidstakeren motsetter seg endringen, kan man for eksempel foreslå en løsning arbeidstaker får rett til hjemmekontor en dag i uken eller to i en overgangsperiode.

Nekter en arbeidstaker å rette seg etter et pålegg fra arbeidsgiver som er innenfor styringsrettens grenser, nevnes at dette vil kunne være oppsigelsesgrunn.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS