(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kan vi bestemme når en delvis sykemeldt person skal jobbe?

En bedrift har en person som er delvis sykemeldt. Spørsmålet er om de kan bestemme når den sykemeldte skal jobbe. Les hva advokaten svarer. 

Publisert

Hei!

Vi har en arbeidstaker som er 50 prosent sykemeldt og som kun vil jobbe tirsdag, onsdag og torsdag. Kan vi kreve at han kommer og jobber litt hver dag?

Arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar

Advokat Jens Kristian Johansen.

Fravær fra jobben på grunn av sykdom reguleres av folketrygdloven. Sykefraværsoppfølging er begge parters ansvar. Som arbeidsgiver har man plikt til å følge opp den sykemeldte og tilrettelegge arbeidet på best mulig måte.

Arbeidstaker har plikt til å medvirke til sykefraværsoppfølgingen. Uansett om den sykemeldte er helt eller delvis sykemeldt skal han, for å få rett til sykepenger, så tidlig som mulig og senest innen 8 uker forsøke seg i arbeidsrelatert aktivitet.

Arbeidsgivers styringsrettUtgangspunktet er at det er sykemelder som bestemmer arbeidstakers funksjonsevne ut i fra medisinske behov. Arbeidsgiver har på sin side i kraft av styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Arbeidsgivers styringsrett gjelder også overfor sykemeldte arbeidstakere.

Med mindre det foreligger særskilte medisinske grunner til at arbeidstaker kun kan jobbe tirsdag til torsdag er det opp til arbeidsgiver ut i fra arbeidsgivers behov å bestemme sykemeldtes arbeidstid innenfor sykemeldingens grenser.

Dialog med sykemelderSykemelder har ofte liten innsikt i arbeidsplassens arbeidsoppgaver, tilretteleggingsmuligheter og behov. Arbeidsgiver står fritt til å kontakte sykemelder og informere om arbeidets art, vanlig funksjon og tilretteleggingsmuligheter. Dette kan være et godt virkemiddel i forhold til å få en løsning som ivaretar både sykemeldtes medisinske behov og arbeidsgivers behov.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS