Facebook
Facebook

Kan jeg si opp en som surfer for mye i arbeidstiden?

En bedrift opplever at en medarbeider bruker facebook og andre tjenester på nettet i arbeidstiden. Det er gått så langt at det går ut over hans daglige arbeid. Hva har arbeidsgiver lov å gjøre i slike tilfeller? 

Publisert

Hei!

Jeg har en ansatt som bruker deler av arbeidsdagen til å surfe på nettet. Han sitter blant annet på Facebook og lignende nettsider. Dette mener jeg går ut over hans prestasjoner på jobb, og han produserer mindre enn de øvrige ansatte. Han har fått en skriftlig advarsel der jeg skrev at han måtte prioritere arbeidsoppgavene i bedriften fremfor internett, men hans surfing er fortsatt et problem.

Selv mener han at hans internettbruk ikke er over gjennomsnittet, og vil ikke innrette seg etter mine retningslinjer. Jeg ønsker å avskjedige ham, og lurer på om jeg har tilstrekkelig grunnlag for dette.

Arbeidsgiver har flere reaksjonsformer overfor ansatte som misligholder sine forpliktelser. Avskjed er det mest inngripende virkemiddelet en arbeidsgiver har ovenfor en arbeidstaker, og det skal mye til før avskjedigelse rettmessig kan benyttes overfor en arbeidstaker.

Krav om grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold

De sentrale bestemmelsene om avskjed følger av aml. § 15-14. Den som får avskjed må fratre på dagen, mens man ved oppsigelse får stå i jobb hele oppsigelsestiden.

For å kunne avskjedige en arbeidstaker må denne ha gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd eller et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Som det fremgår av loven, er det kun alvorlige forsømmelser som kan føre til avskjed. Eksempler på avskjedsgrunner kan være tyveri fra arbeidsgiver, seksuell trakassering og graverende brudd på taushetsplikten eller gjentatte overtredelser tross advarsler.

Forholdsmessigheten av arbeidsgivers reaksjon

I alle tilfeller må det vurderes om avskjed er en rimelig og ikke uforholdsmessig reaksjon. Arbeidstakeren blir ved avskjed umiddelbart uten inntekter, kan få vanskeligheter med å finne nytt arbeid og vil kunne få problemer med dagpenger fra Nav de første åtte ukene etter avskjeden. Avskjed er derfor forbeholdt de mest graverende tilfellene av pliktbrudd.

Arbeidsgiver må med andre ord alltid vurdere om oppsigelse – eller evt. enda en advarsel – er en mer riktig reaksjon. En avskjed kan dømmes ugyldig dersom arbeidsgiver ikke har gjort denne vurderingen.

Avskjed på grunn av surfing på nett?

Du ønsker å si opp den ansatte fordi han ikke prioriterer å utføre sine arbeidsoppgaver i tiden han er på jobb. Å prioritere surfing på internett over å jobbe er et brudd på arbeidsavtalen mellom dere. Det at han ikke har endret adferd etter at du ga ham en skriftlig advarsel om forholdet, er også et relevant moment i vurderingen.

Til tross for dette er en avskjed, som nevnt, svært inngripende og det skal veldig mye til før avskjed kan benyttes. Som arbeidsgiver plikter man å vurdere om andre tiltak er mer passende, som for eksempel oppsigelse, eller om arbeidstaker bør få enda en advarsel. Det bør også i saker som dette ses hen til hva som er praktiser i forhold til øvrige ansatte.

Hvorvidt du har grunnlag for avskjed er vanskelig å vurdere uten flere opplysninger, men det kan høres ut som at dette vil være en noe hard reaksjon. Likevel nevnes at gjentatt ordrenekt kan gi grunnlag for avskjed dersom forholdet er tilstrekkelig klargjort for arbeidstakeren, og vedkommende også er klar over eventuelle konsekvenser av å ikke følge arbeidsgivers ordre.

Spørsmålet om riktig reaksjonsform kan være vanskelig, da dette må vurderes helt konkret ut fra hver enkelt situasjon.

-------------------------------------

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS